Công văn 1315/VPCP-KTTH năm 2016 V/v sửa đổi, bổ sung Nghị định số 23/2007/NĐ-CP Lưu

8 0 01/03/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1315/VPCP-KTTH năm 2016 V/v sửa đổi, bổ sung Nghị định số 23/2007/NĐ-CP

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1315/VPCP-KTTHV/v sửa đổi, bổ sung Nghị địnhsố 23/2007/NĐ-CPHà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Bộ Công Thương.Về đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 802/BCT-KH ngày 25 tháng 01 năm2016 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bánhàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệpcó vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiếnnhư sau:1. Đồng ý đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 802/BCT-KH nêu trên vềviệc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 23/2007/NĐ-CP. Bộ Công Thươngchủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương soạn thảo Nghị định theo trìnhtự, thủ tục rút gọn như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Khoản 1 Công vănsố 9596/VPCP-KTTH ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ; trìnhChính phủ trong tháng 07 tháng 2016.2. Trước mắt, thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hoạt độngmua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, Giấyphép lập cơ sở bán lẻ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thựchiện theo quy định của Nghị định số 23/2007/NĐ-CP. Giao Bộ Công Thương nghiêncứu việc quy định Sở Công Thương, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất,khu kinh tế và khu công nghệ cao có thẩm quyền thực hiện cấp, cấp lại, điều chỉnh cácgiấy phép trên trong quá trình xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 23/2007/NĐ-CP.Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./. Nơi nhận:- Như trên;- TTgCP, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);- Bộ Tư pháp;- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;- Lưu: VT, KTTH(3). LT.KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp