Công văn 1315/BNN-TT năm 2014 V/v văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 202/2013/NĐ-CP và Nghị định số 187/2013/NĐ-CP Lưu

12 1 21/04/2014 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1315/BNN-TT năm 2014 V/v văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 202/2013/NĐ-CP và Nghị định số 187/2013/NĐ-CP

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀPHÁT TRIỂN NÔNG THÔN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 1315/BNN-TTV/v văn bản hướng dẫn thựchiện Nghị định 202/2013/NĐ-CP và Nghị định số187/2013/NĐ-CPHà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: Tổng cục Hải quanPhúc đáp công văn số 3302/TCHQ-GSQL ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Tổng cụcHải quan về việc đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra văn bản hướngdẫn thực hiện Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013, Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn có ý kiến như sau:1. Ngày 27/11/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về quản lýphân bón, Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2014. Theo quy định củaNghị định thì Bộ Công Thương chủ trì và quản lý các loại phân bón vô cơ, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn quản lý phân bón hữu cơ và các loại phân bón khác,hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang soạn thảo để ban hành Thông tưhướng dẫn Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ và cácQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan trong phạm vi được giao theo quy định.Trong thời gian chưa ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 202/2013/NĐ-CP,trên cơ sở thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thươngđã ban hành văn bản số 2114/BCT-HT ngày 19 tháng 3 năm 2014 về việc triển khaithực hiện nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lýphân bón. Trong đó tại điểm 2 về xuất nhập khẩu phân bón đã hướng dẫn các thủ tụcgồm cả phân bón vô cơ và phân bón hữu cơ, phân bón khác thuộc quyền quản lý củahai Bộ, công văn cũng kèm theo hai (02) Phụ lục chi tiết về Danh mục phân bón phảichứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.Đồng thời ngày 31 tháng 3 năm 2014 Cục Trồng trọt đã ban hành văn bản số 512/TT-QLCL về việc thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy phân bón hữu cơ vàphân bón khác theo quy định của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP quy định việc hướngdẫn tạm thời hoạt động chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy phân bón hữu cơ vàphân bón khác.2. Về việc thực hiện Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế vàcác hoạt động đại lý mua bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, Nghịđịnh có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2014. Hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn đang xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định trong phạm vi được giao theo quy định và gửi văn bản xin ý kiến đóng góp đến các Bộ, ban ngành, các tổ chức,cá nhân có liên quan.Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thông báo nội dung trên cho Tổng cụcHải quan biết để phối hợp giải quyết. Nơi nhận:- Như trên;- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);- Lưu: VT, TT.KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGTrần Thanh Nam