Công văn 1304/GSQL-GQ1 năm 2016 V/v nhập khẩu than Lưu

12 4 27/09/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1304/GSQL-GQ1 năm 2016 V/v nhập khẩu than

Từ khóa : nhập khẩu than

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1304/GSQL-GQ1 V/v nhập khẩu than Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ Trả lời công văn số 1598/HQCT-NV ngày 06/9/2016 của Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: Liên quan đến việc nhập khẩu than cho Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải III, Bộ Công Thương đã có công văn số 8962/BCT-TCNL ngày 23/9/2016 gửi Tổng cục Hải quan đề nghị xem xét sớm hoàn thiện các thủ tục hải quan theo quy định để thông quan đối với 450.000 tấn than cung cấp cho chạy thử nghiệm Tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải III theo hợp đồng EVNGENCO1 đã ký ngày 14/7/2016. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương nêu trên, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ căn cứ thực tế hàng hóa, hồ sơ hải quan nhập khẩu đối chiếu với các quy định hiện hành để thực hiện. Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ biết, thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo); - Lưu: VT, GQ1 (3b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Âu Anh Tuấn