Công văn 1302/GSQL-TH năm 2016 V/v xác minh C/O mẫu AI Lưu

45 0 27/09/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1302/GSQL-TH năm 2016 V/v xác minh C/O mẫu AI

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1302/GSQL-TH V/v xác minh C/O Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội Trả lời công văn số 3264/HQHN-GSQL ngày 8/9/2016 của Cục Hải quan Hà Nội vướng mắc liên quan đến C/O mẫu AI, số tham chiếu 49658565 cấp ngày 28/7/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: Cục Giám sát quản lý cần tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O và thông báo khi có kết quả trả lời. Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo cho đơn vị được biết và thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, TH (3b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Âu Anh Tuấn