Công văn 1301/GSQL-TH năm 2016 V/v vướng mắc trên chứng từ tự chứng nhận xuất xứ Lưu

10 0 27/09/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1301/GSQL-TH năm 2016 V/v vướng mắc trên chứng từ tự chứng nhận xuất xứ

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1301/GSQL-TH V/v vướng mắc trên chứng từ tự chứng nhận xuất xứ Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được thư điện tử ngày 23/9/2016 của Công ty Sharp Appliances (Thailand) Limited trong đó nêu vướng mắc về việc doanh nghiệp nhập khẩu của Việt Nam (Công ty Sharp Electronics (Vienam) Company Ltd.) xuất trình chứng từ tự chứng nhận xuất xứ của Công ty khi làm thủ tục tại Cục Hải quan Tp. Hải Phòng (email đính kèm). Vướng mắc liên quan đến chữ ký của thương nhân trên các hóa đơn thương mại số AL52308/52309/52310/ETD ngày 5/9/2016. Căn cứ Điều 7 Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20/8/2015 của Bộ Công Thương quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định ATIGA, thương nhân được lựa chọn khi xuất khẩu hàng hóa có xuất xứ sẽ tự khai báo xuất xứ hàng hóa trên hóa đơn thương mại với chữ ký của người được thương nhân ủy quyền đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Bản mẫu chữ ký của thương nhân được chấp thuận tự khai báo xuất xứ hàng hóa của Công ty Sharp Appliances (Thailand) Limited đã được Tổng cục Hải quan thông báo hợp lệ. Cục Giám sát quản lý về Hải quan chuyển vướng mắc của doanh nghiệp đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ quy định trên để kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo kết quả thực hiện về Cục Giám sát quản lý về Hải quan. Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, GSQL (3b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Âu Anh Tuấn 2