Công văn 1300/GSQL-GQ2 năm 2016 V/v thủ tục hải quan. Lưu

4 0 27/09/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Nội dung công văn trình bày chưa cụ thể về việc doanh nghiệp nhận gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài hay thực hiện nhận sản xuất hàng xuất khẩu cho đối tác nước ngoài nên

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

1 [[ TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1300/GSQL-GQ2 V/v thủ tục hải quan. Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH XNK Cường Thịnh. (đ/c: số 10 Thể Giao, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) Trả lời công văn số 41/CV-CT/2016 ngày 14/9/2016 của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Cường Thịnh về thủ tục hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: Nội dung công văn trình bày chưa cụ thể về việc doanh nghiệp nhận gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài hay thực hiện nhận sản xuất hàng xuất khẩu cho đối tác nước ngoài nên đề nghị Công ty căn cứ thực tế hoạt động đối chiếu với các quy định về hàng gia công hoặc hàng sản xuất xuất khẩu tại Điều 59 Luật Hải quan; Mục 6 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Chương III Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính để thực hiện. Trường hợp còn phát sinh vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi Công ty dự định làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể. Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH XNK Cường Thịnh biết, thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, GQ2 (3b) KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Nguyễn Nhất Kha