Công văn 1288/GSQL-TH năm 2016 V/v vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng gửi kho ngoại quan Lưu

19 0 26/09/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1288/GSQL-TH năm 2016 V/v vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng gửi kho ngoại quan

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1288/GSQL-TH V/v hướng dẫn thủ tục hải quan Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Kanetsu Việt Nam (Đ/c: tầng 3, số 162 đường Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1, TP.Hồ Chí Minh) Trả lời công văn không số ngày 25/7/2016 của Công ty TNHH Kanetsu Việt Nam về việc vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng gửi kho ngoại quan, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan quy định tại Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Chính sách thuế quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, khoản 20 Điều 5 Luật Thuế GTGT, khoản 5 điều 3 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ. Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty được biết. Trường hợp chưa rõ, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục đề được hướng dẫn cụ thể./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, TH (3b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Nguyễn Nhất Kha