Công văn 1281/GSQL-GQ3 năm 2016 V/v nhập xe ô tô để trưng bày Lưu

4 0 22/09/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
đề nghị cho phép Công ty trong khi chờ kết quả thử nghiệm khí thải và an toàn đối với xe ô tô nhập khẩu về trưng bày, Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 1 Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15/04/2011 của Bộ Giao thông Vận tải thì trường hợp xe nhập khẩu để trưng bày không thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các loại xe cơ giới.

Từ khóa : hàng hóa trưng bày

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1281/GSQL-GQ3 V/v nhập xe ô tô để trưng bày Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Ford Việt Nam (FVL) (Địa chỉ: Phường Tú Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) Trả lời công văn số 160908/FVL-XNK ngày 08/09/2016 của Công ty TNHH Ford Việt Nam (FVL) về việc đề nghị cho phép Công ty trong khi chờ kết quả thử nghiệm khí thải và an toàn đối với xe ô tô nhập khẩu về trưng bày, Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 1 Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15/04/2011 của Bộ Giao thông Vận tải thì trường hợp xe nhập khẩu để trưng bày không thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các loại xe cơ giới. Do vậy, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục hải quan để được thông quan lô hàng. Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty được biết./. Nơi nhận: - Như trên; - Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để p/h); - Lưu: VT, GQ3 (3b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Nguyễn Nhất Kha