Công văn 1278/GSQL-GQ1 năm 2016 hướng dẫn thủ tục tái xuất hàng hóa sang nước thứ ba Lưu

171 1 22/09/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1278/GSQL-GQ1 năm 2016 hướng dẫn thủ tục tái xuất hàng hóa sang nước thứ ba

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1278/GSQL-GQ1 V/v thực hiện thủ tục hải quan Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai. Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 10/09/2016/CV-JD ngày 20/9/2016 của Công ty TNHH Hồ bơi Châu Á Thái Bình Dương DESJOYAUX đề nghị hướng dẫn thủ tục tái xuất hàng hóa sang nước thứ ba, cụ thể liên quan đến 02 tờ khai hải quan số 101014275721 ngày 30/8/2016 và số 100858923911 ngày 18/5/2016 đăng ký tại Chi cục Hải quan Long Thành - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Chi cục Hải quan Long Thành kiểm tra, báo cáo quá trình xử lý, thực hiện thủ tục hải quan đối với 02 tờ khai hải quan nêu trên. Nội dung báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) trước ngày 29/9/2016. 2. Đối với tờ khai hải quan số 100858923911/A12 ngày 18/5/2016: Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Hải quan, hàng hóa đã được cơ quan hải quan xác nhận trạng thái “giải phóng hàng” là hàng hóa đã đáp ứng các điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu (theo các quy định về quản lý chuyên ngành của các Bộ, ngành), chỉ còn vấn đề liên quan đến số thuế phải nộp (do đang trong quá trình tham vấn xác định trị giá). Do vậy, về bản chất là hàng hóa đã thuộc quyền sở hữu, định đoạt của người khai hải quan; người khai hải quan có quyền được sử dụng hàng hóa vào các mục đích của mình như đưa vào quá trình sản xuất hoặc bán trên thị trường. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai yêu cầu Chi cục Hải quan Long Thành kiểm tra vụ việc; trường hợp hàng hóa của doanh nghiệp thuộc các tờ khai hải quan giải phóng hàng thì hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục tái xuất theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP. Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện./. 2 (Gửi kèm công văn số 10/09/2016/CV-JD ngày 20/9/2016 và hồ sơ liên quan) Nơi nhận: - Như trên; - PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c); - Cty TNHH Hồ bơi Châu Á Thái Bình Dương DESJOYAUX (thay trả lời); (KCN Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai) - Lưu: VT, GQ1. Cường (3b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Âu Anh Tuấn