Công văn 1276/GSQL-GQ1 năm 2016 V/v thực hiện thủ tục hải quan Lưu

17 0 22/09/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công ty Viettelimex mua hàng từ Công ty C ở nước ngoài rồi bán cho Công ty B ở trong nước đồng thời chỉ định Công ty B ở nước ngoài nhận hàng từ Công ty C thì Công ty B có thể trực tiếp hoặc thông qua đại lý hải quan để làm thủ tục hải quan theo đúng quy định và được sử dụng hóa đơn do Công ty Viettelimex phát hành để làm thủ tục.

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1276/GSQL-GQ1 V/v thực hiện thủ tục hải quan Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Nhà nước MTV TM và XNK Viettel (Viettelimex). (Đ/c: Số 1, Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội) Trả lời công văn số công văn số 1744/XNK-TTXNK ngày 14/9/2016 của Công ty TNHH Nhà nước MTV Thương mại và XNK Viettel (Công ty Viettelimex) về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Về loại hình nhập khẩu: Đối chiếu nội dung mô tả của Công ty Viettelimex với quy định tại Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 về các trường hợp nhập khẩu được miễn thuế thì Công ty B thực hiện nhập khẩu theo loại hình nhập hàng hóa để sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Đề nghị Công ty căn cứ các quy định tại Điều 37 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Chương III Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan để thực hiện. 2. Về việc thực hiện thủ tục hải quan: Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty Viettelimex mua hàng từ Công ty C ở nước ngoài rồi bán cho Công ty B ở trong nước đồng thời chỉ định Công ty B ở nước ngoài nhận hàng từ Công ty C thì Công ty B có thể trực tiếp hoặc thông qua đại lý hải quan để làm thủ tục hải quan theo đúng quy định và được sử dụng hóa đơn do Công ty Viettelimex phát hành để làm thủ tục. Khi Công ty B thực hiện thủ tục hải quan thì các chỉ tiêu thông tin được khai báo như sau: 2 - Người xuất khẩu: Là người gửi hàng từ nước ngoài (là Công ty C nếu Công ty C là người trực tiếp gửi hàng, là nhà cung cấp của Công ty C nếu nhà cung cấp của Công ty C trực tiếp gửi hàng) và phải được thể hiện trên các chứng từ giao nhận hàng hóa; - Người nhập khẩu: Là Công ty B; - Người nhận hàng trên chứng từ vận tải và chứng từ chứng nhận xuất xứ (nếu có): là Công ty B; - Về các chứng từ cần xuất trình trong bộ hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính trong đó thể hiện người nhận hàng thực sự là Công ty B. - Việc khai báo các chỉ tiêu thông tin khác trên tờ khai hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c); - Lưu: VT,GQ1. Cường (3b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Âu Anh Tuấn