Công văn 1272/GSQL-GQ2 năm 2016 V/v địa điểm làm thủ tục hải quan đối với loại hình NSXXK Lưu

11 0 21/09/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1272/GSQL-GQ2 năm 2016 V/v địa điểm làm thủ tục hải quan đối với loại hình NSXXK

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1272/GSQL-GQ2 V/v địa điểm làm thủ tục hải quan đối với loại hình NSXXK Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Công ty CP Nông Sản Vinacam (Đ/c: 700 quốc lộ 91, Thới Thạnh, P.Thới Thuận, Q. Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ) Trả lời công văn số 44/CV/ARG/2016 ngày 05/9/2016 của Công ty cổ phần Nông sản Vinacam về việc thay đổi địa điểm làm thủ tục hải quan đối với loại hình NSXXK, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại Điều 58 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính về địa điểm làm thủ tục hải quan thì: - Đối với thủ tục xuất khẩu sản phẩm sản xuất xuất khẩu, Công ty được được lựa chọn làm thủ tục tại Chi cục Hải quan thuận tiện; - Đối với thủ tục nhập khẩu hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, Công ty chỉ được lựa chọn thực hiện tại 01 Chi cục Hải quan trong ba nơi sau đây: (i) Chi cục Hải quan nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất; (ii) Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục Hải quan cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong nội địa; (iii) Chi cục hải quan quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu thuộc Cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất hoặc nơi có cửa khẩu nhập. Đề nghị Công ty căn cứ các quy định nêu trên đối chiếu với nhu cầu thực tế của Công ty và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến mở tờ khai hải quan để được hướng dẫn cụ thể. Nơi nhận: - Như trên; - PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo); - Lưu: VT,GQ2 (3b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Vũ Lê Quân 2