Công văn 1234/GSQL-GQ3 năm 2016 V/v gia hạn giấy phép nhập khẩu xe ô tô không nhằm mục đích thương mại Lưu

21 0 14/09/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1234/GSQL-GQ3 năm 2016 V/v gia hạn giấy phép nhập khẩu xe ô tô không nhằm mục đích thương mại

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1234/GSQL-GQ3 V/v gia hạn giấy phép nhập khẩu xe ô tô không nhằm mục đích thương mại Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2016Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được văn bản số 059/2016/CV/AB ngày 05/9/2016 của Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp An Bình về việc nêu tại trích yếu. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại Điều 4, Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của; Bộ Tài chính thì giấy phép số 283/NK-KNMĐTM ngày 28/6/2016 đã hết hiệu lực và không quy định việc điều chỉnh, gia hạn giấy phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ hồ sơ liên quan và nội dung giải trình của Doanh nghiệp để xem xét việc hủy giấy phép số 283/NK-KNMĐTM ngày 28/6/2016, thực hiện việc cấp phép nhập khẩu xe ô tô không nhằm mục đích thương mại theo thẩm quyền. Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết. Nơi nhận: - Như trên; - PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c); - Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp An Bình, đ/c: 55/104, đường Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, HN (thay t/lời): - Lưu: VT, GQ3 (03b). CỤC TRƯỞNG Nguyễn Đức Nga