Công văn 12190/TCHQ-TXNK năm 2016 V/v vướng mắc thực hiện Biểu thuế xuất khẩu Lưu

21 0 29/12/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 12190/TCHQ-TXNK năm 2016 V/v vướng mắc thực hiện Biểu thuế xuất khẩu

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 12190/TCHQ-TXNKV/v vướng mắc thực hiện Biểu thuế xuất khẩuHà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Đá cẩm thạch R.K Việt Nam.(Thôn Cốc Há, Thị trấn Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái)Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 176/2016/R.KHN-CV ngày 30/11/2016của Công ty TNHH Đá cẩm thạch R.K Việt Nam về thuế suất thuế xuất khẩu cho mặthàng đá hoa trắng ốp lát đã gia công chế biến. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:1. Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất thuếxuất khẩu đối với từng nhóm hàng chịu thuế ban hành kèm theo Luật thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định “Vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩmkhông quy định ở trên có giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượngchiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên” có khung thuế suất thuế xuất khẩu 5% -20%.Căn cứ quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Biểuthuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 củaChính phủ có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2016 quy định nhóm hàng tại số thứ tự số 211như sau: “Vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm không quy định ở trên có giá trị tàinguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩmtrở lên” có mức thuế suất thuế xuất khẩu là 5%2. Về phân loại và áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng đá hoa trắng:(i) Trường hợp xác định mặt hàng đá hoa trắng tự nhiên đã hoặc chưa đẽo thô hoặcmới chỉ cắt, bằng cưa hay bằng cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kểcả hình vuông) thì thuộc Chương 25, đã được quy định tên cụ thể trong Biểu thuế xuấtkhẩu ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP (sau đây gọi là Biểu thuế xuấtkhẩu).(ii) Trường hợp xác định mặt hàng đá hoa trắng tự nhiên đã gia công chế biến, đánhbóng bề mặt, ví dụ như đã được xử lý qua công đoạn đập bằng búa, đẽo bằng búachim, búa răng hoặc đục v.v, mài bằng cát, nghiền, đánh bóng, vát cạnh được phânloại vào Chương 68. Trường hợp này phải xác định giá trị tài nguyên, khoáng sảncộng với chi phí năng lượng chiếm tỷ lệ phần trăm trong giá thành sản phẩm để xácđịnh thuế suất thuế xuất khẩu theo quy định tại số thứ tự số 211 Biểu thuế xuất khẩu. 3. Việc kê khai và xác định tỷ lệ 51 % giá thành sản phẩm là giá trị tài nguyên, khoángsản cộng với chi phí năng lượng đã được hướng dẫn tại công văn số 9744/TCHQ-TXNK ngày 12/10/2016 của Tổng cục Hải quân như sau:Người nộp thuế tự kê khai, tự chịu trách nhiệm về việc xác định hàng hóa xuất khẩucó tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng dưới 51% giá thànhsản phẩm trước khi làm thủ tục hải quan xuất khẩu.Việc xác định hàng hóa xuất khẩu là vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm có giá trị tàinguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm dưới 51% giá thành sản phẩmcăn cứ vào quy định về xác định sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộngvới chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên quy định tại Nghịđịnh số 100/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng,Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và Thông tư số 130/2016/TT-BTCngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định này.Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Đá cẩm thạch R.K Việt Nam biết./. Nơi nhận:- Như trên;- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).TL. TỔNG CỤC TRƯỞNGKT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾXNKPHÓ CỤC TRƯỞNGTrịnh Mạc Linh