Công văn 12167/BTC-TCHQ năm 2016 V/v triển khai thực hiện các quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Lưu

98 6 30/08/2016 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 12167/BTC-TCHQ năm 2016 V/v triển khai thực hiện các quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 12167/BTC-TCHQV/v triển khai thực hiện các quy định của Luật Thuế XK, thuế NK Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2016 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phốĐể thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, kể từ 0h ngày1/9/2016, Bộ Tài chính yêu cầu các Cục hải quan tỉnh, thành phố tổ chức triển khainhư sau:1. Thực hiện Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh Mục hànghóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuếquan (gọi tắt là Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu MFN) và thuế nhậpkhẩu thông thườngNgày 31/8/2016, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuếnhập khẩu và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thuế suất thuế nhập khẩuthông thường. Nghị định và Quyết định có hiệu lực thi hành từ 1/9/2016. Nội dungNghị định và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã được đưa lên Trang thông tinđiện tử của Tổng cục Hải quan.2. Thực hiện các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ các Hiệpđịnh thương mại tự do song phương, khu vực và đa phươnga) Đối với mức thuế thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định của Hiệp địnhthương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namvà Chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (gọi tắt là Hiệp định thương mạiViệt - Lào: thực hiện theo quy định Phụ lục 1b, Phụ lục 2b và Phụ lục 3 tại Hiệp địnhthương mại Việt - Lào.b) Đối với các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt: thực hiện theo danh Mục hàng hóavà mức thuế suất ưu đãi đặc biệt quy định tại các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệtcủa Việt Nam ban hành kèm theo các Nghị định thực hiện 09 Hiệp định thương mại tựdo, bao gồm: Hiệp định Việt Nam - Hàn Quốc, ASEAN - Hàn Quốc, Việt Nam - NhậtBản, ASEAN - Nhật Bản, ASEAN - Trung Quốc, ASEAN-Úc-Niu-zi-lân, ASEAN-ẤnĐộ, ATIGA và Việt Nam-Chilê.c) Các Danh Mục hàng hóa và mức thuế suất thông thường, thuế suất ưu đãi, thuếtuyệt đối, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch và các mức thuế suất ưu đãi đặc biệt quyđịnh tại Nghị định và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu tại Mục 1, các Phụ lục1b, Phụ lục 2b, Phụ lục 3 của Hiệp định thương mại Việt-Lào nêu tại Mục 2a và các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt nêu tại Mục 2b đã được cập nhật trên hệ thốngVNACCS.3. Thực hiện bảo lãnh thuếCác trường hợp bảo lãnh thuế thực hiện theo quy định tại Điều 9 và Điểm đ Khoản 9Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016. Thủ tục bảo lãnh thực hiệntheo quy định tại Thông tư 38/TT-BTC và công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính.4. Thời hạn nộp thuế đối với doanh nghiệp ưu tiênThực hiện theo quy định tại Điều 9 và Điểm đ Khoản 9 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu năm 2016.Các đơn vị thực hiện Điều chỉnh thời hạn nộp thuế trên Hệ thống kế toán tập trung đốivới các tờ khai hải quan của doanh nghiệp đã được Tổng cục Hải quan công nhận làdoanh nghiệp ưu tiên được thông quan, giải phóng hàng từ 01/9/2016. 5. Tổ chức thực hiệna) Các đơn vị kịp thời cập nhật các thông tin về thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu, bao gồm các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, Danh Mục và mức thuế suất củacác Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và các Biểu thuế nhập khẩu ưuđãi đặc biệt trên mạng văn thư Tổng cục Hải quan Netoffice; Website của Tổng cụcHải quan. b) Trong quá trình thực hiện Luật nếu phát sinh vướng mắc yêu cầu các đơn vị liên hệvới các đầu mối hỗ trợ xử lý tại Tổng cục Hải quan theo danh sách trực hỗ trợ đínhkèm.c) Các đơn vị thực hiện niêm yết công khai các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tàichính, Tổng cục Hải quan tại địa Điểm làm thủ tục hải quan và trụ sở cơ quan hảiquan; thành lập bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp theo chế độ 24/7 tại cục hải quan và chicục hải quan.Bộ Tài chính đề nghị các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện đầy đủ,kịp thời những nội dung quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số107/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 và những nội dung quan trọng cần lưu ýtrong công văn này; trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đồng chí Cụctrưởng Cục Hải quan địa phương phải báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan để xửlý kịp thời, không được gây khó khăn cho doanh nghiệp hoặc phải để doanh nghiệp cóvăn bản đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan giải quyết./. Nơi nhận:- Như trên;- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);- Các Chi cục Hải quan (để thực hiện);- Lưu: VT, TCHQ (3b).KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGĐỗ Hoàng Anh Tuấn DANH SÁCHCÁN BỘ TRỰC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾNHẬP KHẨU TỪ NGÀY 1/9/2016 - 5/9/2016(ban hành kèm công văn số ……………/BTC-TCHQ ngày 31/8/2016)TT Họ và tên Chức vụ Đơn vịSố điệnthoạiThời gian1 Nguyễn Văn Cẩn Tổng cục trưởng 0913226889 5/9/20162 Nguyễn Dương Thái Phó TCT 0913572949 1-2/9/20163 Nguyễn Công Bình Phó TCT 0903430380 3-4/9/20164 Đào Thu Hương Phó Cục trưởng Cục TXNK 0916006999 1/9/20165 Lê Mạnh Hùng Phó Cục trưởng Cục TXNK 0903279699 2/9/20166 Trịnh Mạc Linh Phó Cục trưởng Cục TXNK 0949183663 3/9/20167 Nguyễn Ngọc Hưng Phó Cục trưởng Cục TXNK 0913216775 4/9/20168 Đào Thu Hương Phó Cục trưởng Cục TXNK 0916006999 5/9/20169 Nguyễn Thị Kim Thoa Trưởng phòng Cục TXNK 0906230672 1-5/9/201610 Phạm Thị Nguyệt Hưng Phó TP Cục TXNK 0914525252 1-5/9/201611 Chu Thị Hồng Anh Phó TP Cục TXNK 0912474355 1-5/9/201612 Đinh Đức Chiến Phó TP Cục TXNK 0906028668 1-5/9/201613Nguyễn Thị Thanh HươngPhó TP Cục TXNK 0904340331 1-5/9/201614 Nguyễn Thị Thuận Chuyên viên Cục TXNK 0976079998 1-5/9/201615 Phan Thị Hiền Chuyên viên Cục TXNK 0985507910 1-5/9/201616 Trần Huyền Khiêm Chuyên viên Cục TXNK 0947625562 1-5/9/201617 Nguyễn Nhất Kha Phó Cục trưởng Cục GSQL 0904348381 1-2/9/201618 Vũ Lê Quân Phó Cục trưởng Cục GSQL 0912266888 3-5/9/201619 Nguyễn Thế Việt Trưởng phòng Cục GSQL 0904654555 1-5/9/201620 Phùng Thái Hà Phó TP Cục GSQL 0904190909 1-5/9/201621 Hồ Ngọc Phan Phó Cục trưởng Cục QLRR 0904461073 1-5/9/201622 Nguyễn Phi Hùng Cục trưởngCụcĐTCBL0903413591 1-5/9/201623 Phạm Chí Thành Phó Cục trưởngCụcKTSTQ0983525555 1-5/9/2016