Công văn 10851/VPCP-KTTH năm 2016 V/v các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang Liên minh Kinh tế Á - Âu Lưu

1 0 13/12/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 10851/VPCP-KTTH năm 2016 V/v các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang Liên minh Kinh tế Á - Âu

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 10851/VPCP-KTTHV/v các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang Liên minh Kinh tế Á - ÂuHà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;- Bộ Giao thông vận tải;- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 10155/BCT-XNK ngày 25 tháng 10năm 2016 về các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang Liên minh Kinh tế Á -Âu, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, Giao thông vận tải và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, xử lý theo quyđịnh đối với các kiến nghị của Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên; trường hợp vượtthẩm quyền, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ.Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.(Bản chụp văn bản số 10155/BCT-XNK ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ CôngThương gửi kèm theo) Nơi nhận:- Như trên;- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);- Bộ Công Thương;.- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;- Lưu: VT, KTTH(3).KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp