Công văn 0765/TM-PC năm 2005 Các quy định về cấp giấy chứng nhận xuất xứ để hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi và Danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thoả thuận đối xử tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam Lưu

37 1 20/02/2005 Nguồn : TCHQ 6 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 0765/TM-PC năm 2005 Các quy định về cấp giấy chứng nhận xuất xứ để hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi và Danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thoả thuận đối xử tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam

Bình luận

Thông tin bài viết

1 BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********Số: 0765/TM-PC Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2005 CÔNG VĂN CẬP NHẬT CÁC QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ ĐỂ HƯỞNG THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI VÀ DANH SÁCH CÁC NƯỚC VÀ VÙNG LÃNH THỔ ĐÃ CÓ THOẢ THUẬN ĐỐI XỬ TỐI HUỆ QUỐC VÀ ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT TRONG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VỚI VIỆT NAM Kính gửi: - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể Thay thế 2 Phụ lục bởi Công văn 2246/BTM-PC ngày 12 tháng 4 năm 2006. Thực hiện quy định tại Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, ngày 31/12/1998, Bộ Thương mại đã ban hành văn bản số 7280/1998/TM-PC thông báo danh sách các nước đã có thoả thuận về đối xử tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam. Để cập nhật các quy định mới về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ nhằm hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi và danh sách các nước đã có thoả thuận đối xử tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam, Bộ Thương mại xin thông báo cụ thể như sau: I. VỀ HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ ĐỂ HƯỞNG THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI 1. Thông tư số 01/1999/TT-BTM ngày 5/01/1999 của Bộ Thương mại hướng dẫn về Giấy chứng nhận xuất xứ để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi. 2. Thông tư liên tịch số 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ ngày 17/4/2000 của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan hướng dẫn về việc xác định và kiểm tra xuất xứ hàng hoá. 3. Thông tư liên tịch số 22/2001/TTLT-BTM-TCHQ ngày 02/10/2001 của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan Điều chỉnh bổ sung Thông tư liên tịch số 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ ngày 17/4/2001 về việc xác định và kiểm tra xuất xứ hàng hoá. 4. Quyết định số 1375/1999/QĐ-BTM ngày 23/11/1999 về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất khẩu và Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu A cho mặt hàng giày dép xuất khẩu sang thị trường EU. 2 5. Quyết định số 1727/2003/QĐ-BTM ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu E của Việt Nam cho hàng hoá để hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á và Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. 6. Quyết định số 0865/2004/QĐ-BTM ngày 29/06/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu S của Việt Nam cho hàng hoá để hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định về Hợp tác Kinh tế, Văn hoá, Khoa học Kỹ thuật giữa Chính phủ Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào 7. Quyết định số 1420/2004QĐ-BTM ngày 4/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá c ủa Việt Nam Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA)". 8. Quyết định số 0151/2005/QĐ-BTM ngày 27/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá c ủa Việt Nam Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA)". II. VỀ DANH SÁCH CÁC NƯỚC VÀ VÙNG LÃNH THỔ ĐÃ CÓ THOẢ THUẬN VỀ ĐỐI XỬ TỐI HUỆ QUỐC VÀ ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT TRONG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VỚI VIỆT NAM Bộ Thương mại xin gửi kèm theo văn bản này 2 Phụ lục: Phụ lục 1 về Danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thoả thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam. Phụ lục 2 về Danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thoả thuận ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam. Hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ các nước thuộc Phụ lục 2 nếu chưa được đưa vào Danh Mục giảm thuế mà Việt Nam đã cam kết thì được áp dụng thuế suất ưu đãi. Bộ Thương mại xin thông báo để các Cơ quan liên quan biết và thực hiện. PHỤ LỤC 1 DANH SÁCH CÁC NƯỚC VÀ VÙNG LÃNH THỔ ĐÃ CÓ THỎA THUẬN ĐỐI XỬ TỐI HUỆ QUỐC TRONG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VỚI VIỆT NAM STT Tên nước/Vùng lãnh thổ1 Cộng hòa Achentina 2 Cộng hòa Ả rập Ai Cập3 Cộng hòa Angiêri 3 4 Cộng hòa Nhân dân Angola5 Australia 6 Cộng hòa Ấn Độ 7 Cộng hòa Nhân dân Bangladesh8 Cộng hòa Liên bang Braxin9 Cộng hòa Belarus 10 Cộng hòa Bungari 11 Cộng hòa Cadacxtan 12 Cộng hòa Canada 13 Vương quốc Campuchia14 Cộng hòa Côngô 15 Cô oét 16 Cộng hòa Cu Ba 17 Cộng hòa Chilê 18 Darussalam Brunei 19 Đại Hàn Dân quốc 20 Đài Loan 21 Cộng hòa Ghinê 22 Cộng hòa Ghinê xích đạo23 Vương quốc Hasimit Gioocđani24 Hợp chủng quốc Hoa Kỳ25 Đặc khu kinh tế Hồng Kông26 Cộng hòa Indonesia 27 Cộng hòa Hồii giáo I ran28 Cộng hòa I rắc 29 Israel 30 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào31 Cộng hòa Libăng