Công văn 0622/BTM–PC năm 2007 V/v: Cập nhật danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam Lưu

79 5 25/01/2007 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 0622/BTM–PC năm 2007 V/v: Cập nhật danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ THƯƠNG MẠI---------------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh Phúc-------------------Số: 0622/BTM–PC V/v: Cập nhật danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt NamHà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2007 Kính gửi - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương- Cơ quan Trung ương các Đoàn thể Quy định mới tại Công văn 8678/TCHQ-TXNK ngày 09 tháng 9 năm 2016.Ngày 12/04/2006, Bộ Thương mại đã ban hành văn bản số 2246/BTM-PC thông báo danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận về đối xử tối huệ quốc và ưu đãiđặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam nhằm thực hiện quy định tại Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Ngày 20/09/2006, Bộ Thương mại tiếp tục có văn bản 5870/BTM-KV4 thông báo bổ sung Sri Lanka vào danh sách các nước đã có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc với Việt Nam.Sau khi Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Bộ Thương mại xin thông báo danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã cóthỏa thuận đối xử tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam, cụ thể như sau:Phụ lục 1 về Danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại hàng hóa với Việt Nam.Phụ lục 2 về Danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam.Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ các nước thuộc Phụ lục 2 nếu chưa được đưa vào Danh mục giảm thuế mà Việt Nam đã cam kết thì được áp dụng thuế suất ưu đãi. Hai phụ lục ban hành kèm theo văn bản này thay thế hai Phụ lục ban hành kèm theo văn bản số 2246/BTM-PC ngày 12/04/2006 của Bộ Thương mại.Bộ Thương mại xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện./. Nơi nhận:KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG1 - Như trên;- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;- BTM: Các Vụ I, II, III, IV, XNK, CSTM Đa biên, TMĐT- Lưu: VT, PC (2).Lương Văn Tự PHỤ LỤC 1DANH SÁCH CÁC NƯỚC VÀ VÙNG LÃNH THỔ ĐÃ CÓ THỎA THUẬN ĐỐIXỬ TỐI HUỆ QUỐC TRONG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA VỚI VIỆTNAMI. Những nước và vùng lãnh thổ là thành viên của WTO STT Tên nước/ Vùng lãnh thổ1. Cộng hòa Albania 2. Cộng hòa nhân dân Angola 3. Antigua và Barbuda 4. Cộng hòa Argentina 5. Cộng hòa Armenia 6. Liên bang Australia 7. Vương quốc Bahrain 8. Cộng hòa nhân dân Bangladesh 9. Barbados 10. Belize 11. Bénin 12. Cộng hòa Bolivia 13. Cộng hòa Botswana 14. Cộng hòa liên bang Brasil 15. Darussalam Brunei 16. Burkina Faso 17. Cộng hòa Burundi 18. Vương quốc Campuchia19. Cộng hòa Cameroon 20. Cộng hòa Canada 21. Cộng hoà Trung Phi 2 22. Cộng hòa Tchad 23. Cộng hòa Chile 24. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa25. Cộng hòa Colombia 26. Cộng hoà Congo 27. Cộng hòa Costa Rica 28. Cộng hòa Bờ Biển Ngà29. Cộng hòa Croatia 30. Cộng hòa Cuba 31. Cộng hoà Dân chủ Congo 32. Cộng hòa Djibouti 33. Dominica (đảo quốc) 34. Cộng hoà Dominicana 35. Cộng hòa Ecuador 36. Cộng hòa Ả rập Ai Cập 37. Cộng hòa El Salvador 38. Cộng đồng châu Âu (27 quốc gia)39. Cộng hòa các đảo Fiji40. Cộng hòa Macedonia 41. Cộng hòa Gabon 42. Cộng hòa Gambia 43. Gruzia 44. Cộng hòa Ghana 45. Grenada 46. Cộng hòa Guatemala 47. Cộng hòa Guinée 48. Cộng hòa Guiné49. Cộng hòa Guyana 50. Cộng hòa Haiti 51. Cộng hòa Honduras 52. Đặc khu kinh tế Hồng Kông 53. Cộng hòa Iceland3