Công ty chúng tôi muốn nhập các loại máy công nghiệp cũ còn trên 80% - Muốn giải đáp sớm nhất Lưu

14 0 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công ty chúng tôi muốn nhập các loại máy công nghiệp cũ còn trên 80% như sau: Máy tiện - Máy khoan - Máy doa ngang - Máy phay lăn răng. Công ty muốn hỏi: - Để nhập đến thời điểm năm 2016 máy đã sản xuất cách bao nhiêu năm thì được nhập khẩu (thông tư và các văn bản hướng dẫn). - Nếu nhập các máy trên để đầu tư vào tài sản và dùng để sản xuất có được nhập các máy dưới 80% không và tính từ khi máy sản xuất đến thời điểm nhập là bao nhiêu năm. - Cần các giấy tờ liên quan gì để nhập khẩu đúng quy định của nhà nước.

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Công ty TNHH thương mại Thiên Lộc  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Nhập khẩuTiêuđề:Công ty chúng tôi muốn nhập các loại máy công nghiệp cũ còn trên 80% - Muốn giải đáp sớm nhấtCâu hỏi:Công ty chúng tôi muốn nhập các loại máy công nghiệp cũ còn trên 80% như sau:Máy tiện - Máy khoan - Máy doa ngang - Máy phay lăn răng.Công ty muốn hỏi: - Để nhập đến thời điểm năm 2016 máy đã sản xuất cách bao nhiêu năm thì được nhập khẩu (thông tư và các văn bản hướng dẫn).- Nếu nhập các máy trên để đầu tư vào tài sản và dùng để sản xuất có được nhập các máy dưới 80% không và tính từ khi máy sản xuất đến thời điểm nhập là bao nhiêu năm. - Cần các giấy tờ liên quan gì để nhập khẩu đúng quy định của nhà nước.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến như sau:Về yêu cầu cụ thể của thiết bị bạn đọc tham khảo quy định tại điều 6 thông tư Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 15/11/2015 của Bộ Khoa học công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.Điều 6. Yêu cầu cụ thể1. Thiết bị đã qua sử dụng được nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau:a) Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm;b) Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.2. Đối với thiết bị đã qua sử dụng thuộc các dự án đầu tư, bao gồm dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng, thuộc các trường hợp sau:a) Dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư;b) Dự án thuộc diện phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.Nếu trong hồ sơ dự án đầu tư có danh mục thiết bị đã qua sử dụng và được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì không phải áp dụng quy định 1 tại khoản 1 Điều này.Trường hợp cần thiết, cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư có thể lấy ý kiến thẩm định công nghệ của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ đối với thiết bị đã qua sử dụng trong hồ sơ dự án trước khi quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.3. Đối với linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng: Chỉ được nhập khẩu khi doanh nghiệp sản xuất có nhu cầu sửa chữa, thay thế đối với thiết bị đang được vận hành tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp sản xuất có thể tự nhập khẩu hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp khác thực hiện việc nhập khẩu.4. Trong trường hợp cần thiết, tùy thuộc đặc thù của từng ngành, lĩnh vực được phân công quản lý, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành quy định yêucầu về tuổi thiết bị thấp hơn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư này đối với thiết bị đã qua sử dụng (thấp hơn 10 năm) và thông báo cho Bộ Khoa học và Công nghệ biết để thống nhất quản lý.Về hồ sơ nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng:Hồ sơ nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng: ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan, doanh nghiệp phải bổ sung 01 bộ tài liệu bao gồm:1. Đối với thiết bị đã qua sử dụng thuộc các dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này: – 01 bản sao chứng thực Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kèm theo 01 bản chính Danh mục thiết bị đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu trong hồ sơ dự án.2. Đối với các trường hợp khác nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng (kể cả trường hợp dự án đầu tư được chấp thuận theo Quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư mà không có Danh mục thiết bị đãqua sử dụng dự kiến nhập khẩu): Tài liệu kỹ thuật thể hiện năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu, gồm một trong các tài liệu sau:a) 01 bản chính Giấy xác nhận của nhà sản xuất về năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng phù hợp với quy định;b) 01 bản chính Chứng thư giám định của một tổ chức giám định quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này về năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này.Về thủ tục nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng1. Cơ quan hải quan căn cứ tài liệu doanh nghiệp nộp, xác định thiết bị đã qua sử dụngđáp ứng điều kiện nhập khẩu theo quy định tại Điều 6 Thông tư này, thực hiện thủ tục thông quan theo quy định.2. Đưa hàng về bảo quản:a) Trường hợp nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng mà tại thời điểm nhập khẩu chưa có đủ hồ sơ quy định tại Điều 7 Thông tư này, doanh nghiệp được đưa hàng hóa về bảo quản sau khi nộp Cơ quan hải quan các tài liệu sau:– 01 bản chính Giấy đăng ký giám định có xác nhận đã đăng ký của tổ chức giám địnhtheo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này;– 01 bản chính Văn bản đề nghị đưa hàng hóa về bảo quản theo mẫu số 09/BQHH/GSQL Phụ lục V, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 20152 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.b) Trong thời gian không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày đưa hàng hóa về bảo quản, doanh nghiệp phải nộp Cơ quan hải quan chứng thư giám định và các tài liệu đã cam kết. Cơ quan Hải quan chỉ làm thủ tục thông quan khi thiết bị đã qua sử dụng đáp ứng yêu cầu tại Điều 6, Điều 7 Thông tư này. Trường hợp sau khi giám định có kết quả không đáp ứng yêu cầu theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 6 Thông tư này, Cơquan có thẩm quyền xem xét xử lý theo các hình thức quy định tại Điều 14 Thông tư này. Thiết bị đã qua sử dụng đưa về bảo quản chỉ được đưa ra sử dụng, lắp đặt sau khi hoàn tất thủ tục thông quan.c) Các thiết bị đã qua sử dụng thuộc dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này chỉ được sử dụng cho chính dự án đã được phê duyệt hoặc đã được đăng ký, không được chuyển nhượng cho dự án khác hoặc doanh nghiệp khác, trừ trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết.3