CO form JV cho lô hàng chỉ thể hiện tiếng Nhật Lưu

210 1 09/05/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty nhập khẩu hàng bên Nhật có c/o form jv. Khi kiểm tra thực tế hàng hoá hải quan không chấp nhận c/o với lý do tren c/o form jv tên hàng thể hiện tiếng anh nhưng thực tế hàng hoá chỉ có tiếng Nhật như vậy có đúng không?

Bình luận

Thông tin bài viết

 !"#$% &'()*+&,"-./01 !"%2(&3'()4(3"567899:9;<=*.>?9:9;=0&2 @A&4;"BC+D<E &.&&:FDG &.# H3- ICJK*+&@L&/(&5M3N&BOPJ.J;<QRSTUHVWKX=YZ &[ 1=39:99?==<Y=9:99?\&Y]3^'2_I`,`OK25Aa&3-]b&cd]\e&H2& "Y*"f@g)$(+5A)]0T%2h(WBO@f:D=3:9==<Y=:9:9\&Y]=i“Điều 26. Kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu…2. Đối với hàng hóa nhập khẩu…b) Khi kiểm tra xuất xứ hàng hoá, cơ quan hải quan căn cứ vào chứng từ chứngnhận xuất xứ, hồ sơ hải quan, thực tế hàng hoá, những thông tin có liên quan đếnhàng hoá và quy định tại Điều 15 Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 củaChính phủ, Thông tư hướng dẫn thực hiện quy tắc xuất xứ ưu đãi và không ưu đãi củaBộ Công Thương và các văn bản hướng dẫn có liên quan;c) Cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ trong trường hợp cókhác biệt nhỏ, không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ vàbản chất xuất xứ của hàng hóa nhập khẩu, bao gồm:c.1) Lỗi chính tả hoặc đánh máy;c.2) Khác biệt trong cách đánh dấu tại các ô trên C/O: đánh dấu bằng máy hoặc bằngtay, đánh dấu bằng “x” hay “√”, nhầm lẫn trong việc đánh dấu;c.3) Khác biệt nhỏ giữa chữ ký trên C/O và chữ ký mẫu;c.4) Khác biệt về đơn vị đo lường trên C/O và các chứng từ khác (hóa đơn, vận tảiđơn,…);c.5) Sự khác biệt giữa khổ giấy của C/O nộp cho cơ quan hải quan với mẫu C/O theoquy định;c.6) Sự khác biệt về màu mực (đen hoặc xanh) của các nội dung khai báo trên C/O;c.7) Sự khác biệt nhỏ trong mô tả hàng hóa trên chứng từ chứng nhận xuất xứ vàchứng từ khác; c.8) Sự khác biệt mã số trên C/O với mã số trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu nhưngkhông làm thay đổi bản chất xuất xứ hàng hóa.…Trường hợp cơ quan hải quan đủ cơ sở để xác định chứng từ chứng nhận xuất xứkhông phù hợp thì đình chỉ việc áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt và tính thuếtheo mức thuế suất MFN hoặc thuế suất thông thường.Khi làm thủ tục hải quan, nếu có nghi vấn về tính hợp lệ của chứng từ chứng nhậnxuất xứ nhưng chưa đủ cơ sở để từ chối thì cơ quan hải quan tạm tính thuế theo mứcthuế suất MFN hoặc thuế suất thông thường và tiến hành xác minh theo quy định tạikhoản 3 Điều này”.@fA& *]0+5A5%'2":*j"f'()klT5%53l`1 `m#=3>l)N"3- IC5fA.2'(JK*+&^5B/>&5%53l3-0nJ%#: