CO form E chỉ thể hiện tên chung của hàng hóa có hợp lệ không Lưu

36 1 15/05/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty nhập khẩu lô hàng phụ kiện cho máy móc từ Trung Quốc về Việt Nam, hàng có C/O form E, nhưng lo hàng có nhiều hơn 50 mục. Tên C/O form E thể hiện tên chung: "Phụ kiện của máy..." Vậy C/O có hợ lệ không?

Từ khóa : tên hàng trên C/O

Bình luận

Thông tin bài viết

 !"#$%&'()*+,!-).%/012 *+,!-3456(2224&*+78*+9.7:8';<=>?@ABC<8'DE*10*F1GH !>IF*10*F1G J(K+'L M 'NN5NO+'LP+'QR(S&( )  H-(2TFFEU(2&.VW!)N>X(QY'(Z;!(9A.B( (>$[0G1* N"HLP"\11[F1F6( AN>X($%?T?]:^*+!$K3KB#K*_K*B#.7*!`.7(3K_X9R!*+>a7$V!Cb@bYB/>X(cd*+3Kb!e$%B#K)B#.7)!`.7./X(N>X(?9R9.7B#.7d!`.7(9.7.f.9gX($K3!(9#;*+$VC!@bYB/>X(/Bf?T?]:^*+X(2[C5hhh@(i .B#E*F11* Hj 0**F116(jb ./X9R$K3K$(@)B#.7!*+k-2Q%R(>bJX9R!93lK2 !.I7B$.VW)9%RK!l;N>X(/9[ZI(939.7.VJk32