Có được xây dựng định mức trung bình (Unicode Encoding Conflict) Lưu

31 1 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Hiện tại chúng tôi xây dựng định mức căn cứ theo tỉ lệ phối cỡ trên mỗi sơ đồ marker sao cho đạt hiệu quả sử dụng vải cao nhất. Ví dụ sơ đồ marker cho 6 sản phẩm gồm các cỡ S/1 : M/2 : L/2 : XL/1, có hiệu suất sử dụng vải tốt nhất là 87%. Định mức vải sử dụng cho marker này là: Dài = 6m, Rộng = 1,5m. ==> Định mức trung bình cho mỗi sản phẩm là: (6 x 1,5)/6 = 1,5 m2. Đây là cách làm thực tế trong ngành may, vì nều như đi sơ đồ để tính định mức riêng từng cỡ sẽ rất tốn nguyên vật liệu.

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ử   ỏ ư ợ !"#$%&$'()*$+,-./01)2#34#567#589# :#;<*9# ,==38#>#:#)*$+,-?-@9A; B#C.,D#E$F,.!@.99$>#G74*H7#98I*HE$F,.!@.9J7 ",F,CKLKMKM=KLN&#4*H7#B;<OPQ8R+,-7#4*H9,.!@.<;<<#SJ,NTSLNU,8SSVR+,-./09,D#7 ",;<WJLNUXKJSLNU,M8R);<;<,Y.9<,N0%'$#E$F$Z$+,-.#[C\.B);#8I)G67#G9:#2#N$+,-'Y<& ]( ^#G$+_$#%UU'`OKMaLUKbc!1:##)<,E'_G67#G8     ộ ư ợ ả ờRE+ H.de5fgRNội dung trả lời:.7;h#)2#/>$iNcj '_c/# &6!#Y.9$k#'R#%UU8R+,-Y$Z#N77 ",!"'B`OKMaLUKbc<MUK`KMaLU_cj<#G$+%_H7#Gl!#Z,.N#,7#GlY!"NY !"<G7;6Y$B#^#<9!"N !"8“1. Định mức thực tế để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu, gồm:a) Định mức sử dụng nguyên liệu là lượng nguyên liệu cần thiết, thực tế sử dụng để sản xuất một đơn vị sản phẩm;b) Định mức vật tư tiêu hao là lượng vật tư tiêu hao thực tế để sản xuất một đơn vị sảnphẩm;L c) Tỷ lệ hao hụt nguyên liệu hoặc vật tư là lượng nguyên liệu hoặc vật tư thực tế hao hụt bao gồm hao hụt tự nhiên, hao hụt do tạo thành phế liệu, phế phẩm tính theo tỷ lệ % so với định mức thực tế sản xuất hoặc so với định mức sử dụng nguyên liệu hoặc định mức vật tư tiêu hao. Trường hợp lượng phế liệu, phế phẩm đã tính vào định mức sử dụng hoặc định mức vật tư tiêu hao thì không tính vào tỷ lệ hao hụt nguyên liệu hoặc vật tư.Định mức sử dụng nguyên liệu, định mức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, vật tư được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình khi cơ quan hải quan kiểm tra hoặc có yêu cầu giải trình cách tính định mức, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, vật tư.2. Định mức tách nguyên liệu thành phần từ nguyên liệu ban đầu là lượng nguyên liệuthành phần sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu được tách ra từ một nguyên liệu ban đầu.3. Trước khi thực hiện sản xuất, tổ chức, cá nhân phải xây dựng định mức sử dụng và tỷ lệ hao hụt dự kiến đối với từng mã sản phẩm. Trong quá trình sản xuất nếu có thay đổi thì phải xây dựng lại định mức thực tế, lưu giữ các chứng từ, tài liệu liên quan đếnviệc thay đổi định mức.4. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về tính chính xác của định mức sử dụng, định mức tiêu hao, tỷ lệ hao hụt và sử dụng định mức vào đúng mục đích gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; trường hợp vi phạm sẽ bị xử lýtheo quy định của pháp luật. 5. Khi xác định số tiền thuế được hoàn hoặc không thu, tổ chức, cá nhân quan căn cứ vào quy định tại Thông tư này và định mức thực tế sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu. ”@9$&R#%UU$mn.'^!##o7Nk-N) 7#)*$+,-pq<n'h#$>#*#o@9  ;_k-N)+.#o,%_$+,-4*Hq8cj '_c/# /9$Z/>$i/#Y8K8M