Chuyển tiêu thụ nội địa máy móc thuộc danh mục miễn thuế theo quyết định 704/2003/QĐ-BKH Lưu

28 1 15/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công ty chúng tôi là công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Trước năm 2005, công ty chúng tôi có nhập một số thiết bị, máy móc nằm trong danh mục miễn thuế theo quyết định số 704/2003/QĐ-BKH. Vào năm 2005 thì quyết định này đã hết hiệu lực. Hiện tại (2016) chúng tôi muốn tiêu thụ nội địa số thiết bị, máy móc này thì chúng tôi phải làm như thế nào? Chúng tôi có chịu sự truy thu thuế không ?

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Công ty CP xuất nhập khẩu vận tải Trường Thịnh  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Chính sách thuế, Xuất khẩu, Nhập khẩu, Ý kiến về văn bản chỉ đạo, KhácTiêuđề:Tiêu thụ máy móc thuộc danh mục miễn thuế theo quyết định 704/2003/QĐ-BKHCâu hỏi:Kính gửi Cục Hải Quan.Hiện nay công ty chúng tôi đang bị vướng mắc một số vấn đề như sau.Công ty chúng tôi là công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài.Trước năm 2005, công ty chúng tôi có nhập một số thiết bị, máy móc nằm trong danh mục miễn thuế theo quyết định số 704/2003/QĐ-BKH. Vào năm 2005 thì quyết định này đã hết hiệu lực.Hiện tại (2016) chúng tôi muốn tiêu thụ nội địa số thiết bị, máy móc này thì chúng tôi phải làm như thế nào? Chúng tôi có chịu sự truy thu thuế không ?Xin quý Cục trả lời chúng tôi sớm.Xin trân thành cảm ơn !!!     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Vướng mắc của doanh nghiệp, Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:1/ Nguyên tắc thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa:“ a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sửdụng thực hiện đúng quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP;b) Việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới;c) Hàng hóa khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng cũng phải được cơ quan cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đồng ý bằng văn bản;d) Hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định.”1 2/ Trách nhiệm của người khai hải quan với việc chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa:“a) Nộp bộ hồ sơ làm thủ tục hải quan gồm:a.1) Tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 16 Thông tư này;a.2) Giấy phép của Bộ, ngành cho phép thay đổi mục đích sử dụng hoặc xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hóa theo quy định phải có giấy phép: 01 bản chính;a.3) Văn bản thỏa thuận với phía nước ngoài về việc thay đổi mục đích sử dụng của hàng hóa hoặc hóa đơn thương mại đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu hàng hóa đối với hàng hóa gia công, thuê mượn của tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc hợp đồng mua, bán hàng hóa miễn thuế, không chịu thuế, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập: 01 bản chụp.b) Kê khai, nộp đủ thuế theo quy định trên tờ khai hải quan mới và ghi rõ số tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cũ, hình thức thay đổi mục đích sử dụng hoặcchuyển tiêu thụ nội địa vào ô “Phần ghi chú” của tờ khai hải quan điện tử hoặc ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan giấy.Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức tái xuất hoặc chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện không chịu thuế, miễn thuế, người nộp thuế phải kê khai theo quy định nêu trên, nhưng không phải nộp thuế.Trường hợp người nộp thuế thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa nhưng không tự giác kê khai, nộp thuế với cơ quan hải quan, nếu cơ quan hải quan hoặc cơ quan chức năng khác kiểm tra, phát hiện thì người nộp thuế bị ấn định số tiền thuế phải nộp theo tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu ban đầu và bị xử phạt theo quy định hiện hành. Người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế còn thiếu, tiền chậm nộp và tiền phạt (nếu có) theo quyết định của cơ quan hải quan.”3/ Trị giá hải quan đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa:Theo quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính "Quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu" thì:Hàng hóa nhập khẩu (ngoài ô tô, mô tô) đã sử dụng tại Việt Nam, có thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễnthuế, xét miễn thuế:“….Trị giá hải quan là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán tại thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng, được xác định theo nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Thông tư này.”* Căn cứ pháp lý:- Khoản 1 và Khoản 2, Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính "Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu”:- Điểm b, Khoản 2, Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC. Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan thông báo để doanh nghiệp biết./.2 Trân trọng.3