Chuyển nguyên liệu gia công Lưu

243 4 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty tôi ở Huyện Bình Chánh có gia công cho công ty A ở Hàn Quốc theo hợp đồng 01/2017. Nay có một số mã hàng công ty tôi không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng nên công ty A có yêu cầu công tu tôi chuyển một số nguyên liệu của hợp đồng 01/2017 cho hợp đồng gia cong 08/2016 giữa công ty B ở Việt Nam và công ty C ở Hàn Quốc.

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: TNHH Vĩ Kiệt  ỏ ư ợLĩnhvực:Gia côngTiêuđề:Chuyển nguyên liệu gia côngCâu hỏi:Công ty tôi ở Huyện Bình Chánh có gia công cho công ty A ở Hàn Quốc theo hợp đồng 01/2017. Nay có một số mã hàng công ty tôi không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng nên công ty A có yêu cầu công tu tôi chuyển một số nguyên liệu của hợp đồng 01/2017 cho hợp đồng gia cong 08/2016 giữa công ty B ở ViệtNam và công ty C ở Hàn Quốc. Công ty A có thuê công ty C gia công và công ty C giao cho công ty B ở Việt Nam gia công. Công ty tôi và công ty A, B, C ký thoả thuận 4 bên để chuyển một số nguyên liệu của hợp đồng 01/2017 sang hợp đồng 08/2016 như trình bày trên. Xin quý hải quan cho biết chúng tôi được chuyển một số nguyên liệu như trình bày trên hay không? Nếu có thì công ty tôi mở tờ khai loại hình gì? Thoả thuận 4 bên có cần dấu tròn của 2 công ty ở Hàn Quốc không hay chỉ cần chữ ký của họ. Xin quý hải quan trả lời sớm dùm công ty để công ty thực hiện. Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau:Vướng mắc 1:Khoản 3 Điều 182 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định:“Điều 182. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận gia công...3. Trường hợp nhận gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, bên nhận gia công được xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa, phế phẩm, phế liệu theo uỷ quyền của bên đặt gia công.”Điều 32 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định:“Điều 32. Quyền, nghĩa vụ của bên đặt và nhận gia công1 1. Đối với bên đặt gia công:...e) Được xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị cho thuê hoặc cho mượn; nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa; phế phẩm, phế liệu theo văn bản thỏa thuận của các bên có liên quan, phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và phải thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.2. Đối với bên nhận gia công:...b) Được thuê thương nhân khác gia công....e) Làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa; phế phẩm, phế liệu theo ủy nhiệm của bên đặt gia công".Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ được quy định tại Khoản 1 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, cụthể như sau:“Điều 86. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ gồm:a) Sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP;b) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;c) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam...”Căn cứ theo các quy định trên, công ty bạn thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.Vướng mắc 2:Việc xác định loại hình tờ khai thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan. Trường hợp công ty xuất nguyên phụliệu của hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác thực hiện khai mã loại 2 hình E54.Vướng mắc 3:Hình thức của hợp đồng gia công quy định tại Điều 79 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 và Điều 29 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết.Trân trọng!3