Chuyển mục đích sử dụng nguyên vật liệu dầu gốc sang sản xuất kinh doanh (A12) Lưu

12 1 04/06/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Do nhu cầu trong nước tăng, công ty muốn chuyển mục đích sử dụng NPL dầu gốc này sang sản xuất kinh doanh (A12). Vậy trường hợp này khi chuyển mục đích sử dụng, công ty có vướng quy định nào không? Nếu loại hình A12 này vướng quy định liên quan, nhớ quý Hải quan hướng khai theo loại nào phù hợp khi chuyển mục đích sử dụng?

Bình luận

Thông tin bài viết

 !"#$%&'(#)*+,-'./012345656 !789."):;<<%=)>=?@A78(28"B3C"$%&(33456 #D+'=E@FG 28"B3C"7HIJK L$M./D+IJKJ7JN)4J O.PG 28"B3C"L$C-Q-RQ+-,S<@4F-Q-RQ+-,<TU$V<W%E&;KXY/<.7<%=)>S08Z[8=8E8\@7")4J;]$HN M@^3A_ 41`+<3(1Q+-Q<<SY<+Q-1Q+-aYb<BJK“Điều 21. Khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa1. Nguyên tắc thực hiện:a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sửdụng thực hiện đúng quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP;b) Việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủtục xuất khẩu, nhập khẩu chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thànhthủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới;c) Hàng hóa khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải có giấy phép xuấtkhẩu, nhập khẩu, khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng cũngphải được cơ quan cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đồng ý bằng văn bản;d) Hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuếphải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định”.A_28 4+8"cc<3(-Q+--,Q<<SY<>-Q-Q+--,aYb<d8.#Yb<d'JK“II. Quy định chung2. Nhập khẩua) Hàng hóa nhập khẩu- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được trực tiếp nhập khẩu hoặc uỷ thácnhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, phụ tùng, linh kiện, chi tiết, cụm chitiết và các hàng hoá khác để triển khai hoạt động đầu tư phù hợp với mục tiêu của dựán đầu tư quy định tại Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư”. $Ie7Gf28"B3C"72"bK(ITe !(2"I"3456PGI8".bJK.V6fgV6_e7 8Zh @K@Fg3C"8"B h=<@FG 8a"56 !7e !bT4H6f56 !7e !7 2"bKg^8"B3C"i4GdJ66f56 !7e !]NZjIAZ4=;`K8 4bJK@2kT=<@FGh3I8\7`KT@kM")4JdA NF 2Gl"2=+