Chuyển dữ liệu sang tên công ty mới khác Chi cục hải quan Lưu

8 1 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Ngày 01/01/2017 Công ty tôi có thông báo sát nhập vào 1 công ty vốn 100% của nước ngoài. trong thời gian cuối năm 2016 công ty chúng tôi có nhâp khẩu NPL theo loại hình sxxk, thuộc quản lý của Chi cục hải quan Thái Nguyên,mã hải quan (18B1). công ty tôi sát nhập với công ty ở dưới Hải Dương, thuộc quản lý của Chi Cục hải quan Hải Dương, mã HQ (03PJ) nếu tôi gửi thông báo tới chi cục hải quan Thái nguyên về thay đổi thông tin công ty theo tên mới thì cho tôi hỏi toàn bộ dữ liệu trước đó tôi đã nhập có được chuyển sang được sự quản lý của chi cục Hải quan Hải Dương không ? và công ty tổng dưới Hải Dương có tiếp tục thực hiện được nghiệp vụ xuất nhập theo dữ liệu đã nhập ko?

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: CÔNG TY TNHH SHINTS TN  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Hồ sơ HQ, KhácTiêuđề:Chuyển dữ liệu sang tên công ty mới khác chi cục hải quanCâu hỏi:Kính gửi Ban tư vấnNgày 01/01/2017 Công ty tôi có thông báo sát nhập vào 1 công ty vốn 100% của nước ngoài. trong thời gian cuối năm 2016 công ty chúng tôi có nhâp khẩu NPL theo loại hình sxxk, thuộc quản lý của Chi cục hải quan Thái Nguyên,mã hải quan (18B1). công ty tôi sát nhập với công ty ở dưới Hải Dương, thuộc quản lý của Chi Cục hải quan Hải Dương, mã HQ (03PJ) nếu tôi gửi thông báo tới chi cục hải quan Thái nguyên về thay đổi thông tin công ty theo tên mới thì cho tôi hỏi toàn bộ dữ liệu trước đó tôi đã nhập có được chuyển sang được sự quản lý của chi cục Hải quan Hải Dương không ? và công ty tổng dưới Hải Dương có tiếp tục thực hiện được nghiệp vụ xuất nhập theo dữ liệu đã nhập ko?Rất mong nhận được giải đáp từ Ban tư vấn.Trân trọng cảm ơn!     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau để Công ty tham khảo:- Căn cứ Điều 55 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định:“Điều 55. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp1. Doanh nghiệp bị chia có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi thực hiện chia doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp bị chia chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị chia có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.2. Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.3. Doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi chuyển đổi; trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi chưa hoàn thành nghĩa vụ 1 nộp thuế thì doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp chuyển đổi có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.4. Việc tổ chức lại doanh nghiệp không làm thay đổi thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp bị tổ chức lại. Trường hợp doanh nghiệp được tổ chức lại hoặc các doanh nghiệp thành lập mới không nộp thuế đầy đủ theo thời hạn nộp thuế đã quy định thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật.”- Căn cứ theo khoản 2, Điều 2 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định:“2. Việc kế thừa các quyền và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp hình thành sau khi tổ chức lại thực hiện theo quy định tại Điều 55 Luật Quản lý thuế, cụ thểnhư sau:a) Doanh nghiệp chuyển đổi có trách nhiệm kế thừa nghĩa vụ, quyền lợi về thuế; các ưu đãi về thủ tục hải quan và thủ tục nộp thuế hàng nhập khẩu của doanh nghiệp cũ;b) Doanh nghiệp hợp nhất, sáp nhập, bị chia, bị tách được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP và khoản 1 Điều 42 Thông tư này trong trường hợp:b.1) Doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện mà hợp nhất, sáp nhập với doanh nghiệp cũng đáp ứng đủ điều kiện;b.2) Doanh nghiệp mới được hình thành từ doanh nghiệp bị chia, doanh nghiệp bị táchmà doanh nghiệp bị chia, bị tách đáp ứng đủ điều kiện.c) Doanh nghiệp hợp nhất, sáp nhập, bị chia, bị tách thuộc các trường hợp khác: Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Cục Hải quan) nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính xem xét thực tế để quyết định việc cho áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP và khoản 1 Điều 42 Thông tư này.”Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan quản lý để được hướng dẫn cụ thể.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.Trân trọng!2