Chỉ tiêu số hóa đơn và Số đính kèm khai báo điện tử Lưu

31 1 18/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Tôi làm trong lĩnh vực thanh toán xuất nhập khẩu có điểm chưa rõ đối với bô chứng từ hàng tạm nhập tái xuất: Nơi nhập: Thái Lan Nơi xuất: Trung Quốc Hàng hóa: Hoa quả Tại Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan) - Số hóa đơn tại trang 1:: AAA - Tại tờ 2 mục Số đính kèm khai báo điện từ: 2. INV : BBB Tại Invoite do Bên xuất hàng tại Thái Lan xuất hóa đơn cho bên tạm nhập là : BBB.

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ử   ỏ ư ợ !"#!$%&'()'(*(+,($-./0123*)4567&8(9($-.(+,(:;$-.*:;+,()51**<=>/*1*$-./0?(&<*@AB51*;(()*CA(>DEB5F/G/*7-(9DHI:JJJI(KLJ+,((*+,(1*;7($-.'JJJH&/&2(M*M51*;N()*C?@O*>/*'/&()P6M5()I(K?JJJ@'()P6M5(EB5F/G/*7-(9DHI:JJJK(&2(QI(K'82/*(&<*(QDM5R.=()P6*HS$($-3TM(3,O* !"     ộ ư ợ ả ờU;".E()VWXYUNội dung trả lời:)='>$%O*JZ[J\.](3,O*J*7(].1/^()*_3M*2JZ(*/=M51*;M5F/G/*7`([JZ1(2(*/=(E'EIIa!b((&('<*^(O(E=<*`(561*+,(/0[]./0c7*&(3M5de DfCg AJ!RDg d DfCgO*J\FC h!b((&(/*7aB51*;ca:].M51*;(3;iM5O*!8(9(*R(^1*;(3;iM57=/1*;H)3>T./&11*;(3;(Q3>/*=<*/&.=].'`&RH)3>T.1*/<*].\"*'j(Q].M51*;(3;L3>736.(/]./0\"*Hch!b((&(/*7a$'Q(81*;ca:].\(()k.$'Q(81*;M*$Rac1*;(3;aJc!8(9(*R(^1*;(3;i/&11*;(3;aXc1*;`(?()()3>T./F1*;`(():!!B@3)()3>T.'].7=/1*;(KlM5fD JU WBE'E(QZkaJcch!b((&(/*7aB5(^.]1*;`(ca?C@:^$'Q(81*;'mXm(Q7n(7\.=].B5(^.]1*;`(H?D@:^$'Q(81*;/&.='mXm(Q/&(2].3Tb((&(RHch!b((&(/*7aB5F/G/*7`(caoC:].k.$'F/G/*7`(()()3>T.MLE`.EpBH?*/=7=aqk.$'/*7F/G`(c()rK7M(K=<*rrrHM(MHH@oD:].M5F/G/*7`(L`(5,.(`.EpBHcU"JZ(*/=<R"()2(`H)3>T..(M36n["JZ'`()(^.!E=<*;L/^'(O(E23T36LlE(2HD J\.](3,O*J*7(].(&72JZ7^(H H)$()Z#d