Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2012 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan Lưu

24 1 06/09/2012 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2012 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan

Bình luận

Thông tin bài viết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Số: 23/CT-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2012 CHỈ THỊVỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠTĐỘNG KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU VÀ GỬI KHONGOẠI QUANHoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu hàng hóa và gửi kho ngoại quanthời gian qua tuy có thu được một số kết quả nhất định về kinh tế, góp phần thúc đẩyphát triển thương mại cho một số địa phương có cửa khẩu, cảng biển nhưng cũng đãbộc lộ những hạn chế nhất định trong quản lý, kiểm soát làm ảnh hưởng bất lợi đối vớisản xuất và đời sống, nhất là kiểm soát, ngăn chặn việc lợi dụng quy định về tạm nhậptái xuất để buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại, trốn thuế, thẩm lậu hàng hóa, kểcả hàng hóa không bảo đảm vệ sinh, an toàn vào thị trường nội địa, đe dọa an toàn môitrường, gây nên lo ngại trong xã hội và nhân dân.Để bảo đảm hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoạiquan tuân thủ đúng quy định, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời mọi hành vivi phạm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan tậptrung thực hiện các nhiệm vụ sau:I. BỘ CÔNG THƯƠNG1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định hiện hành vềtạm nhập tái xuất, chuyển khẩu để thực hiện ngay theo đúng thẩm quyền hoặc trìnhcấp có thẩm quyền loại bỏ những quy định không còn phù hợp; bổ sung, điều chỉnhcác quy định hiện hành để bảo đảm phù hợp với chủ trương, yêu cầu quản lý chặt chẽđối với hoạt động tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và với thực tế phát triển kinh tế - xãhội của nước ta.2. Quy định và ban hành trong tháng 9 năm 2012:a) Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu: Các loại chấtthải nguy hại như ắc quy chì, vỉ mạch điện tử; nhựa phế liệu, phế thải; thiết bị làmlạnh sử dụng C.F.C; hóa chất là tiền chất thuộc diện cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩutheo các Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Việc cấm kinh doanh tạm nhậptái xuất, chuyển khẩu các mặt hàng nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành Chỉthị này. b) Danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửikho ngoại quan: Các mặt hàng tiêu dùng đã qua sử dụng và thực phẩm đông lạnh làphủ tạng, phụ phẩm gia súc và phủ tạng, phụ phẩm gia cầm. Việc tạm ngừng kinhdoanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan các mặt hàng này có hiệulực kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2012.Đối với những lô hàng thuộc Danh mục tạm ngừng nêu trên và hàng hóa tạm nhập táixuất theo Giấy phép của Bộ Công Thương không thuộc Danh mục tạm ngừng kinhdoanh tạm nhập tái xuất về đến cảng Việt Nam trước ngày 30 tháng 9 năm 2012 đượctiếp tục tạm nhập tái xuất theo các quy định như trước khi Chỉ thị này được ban hành.c) Danh mục hàng thực phẩm đông lạnh khác (thịt gia súc, thịt gia cầm, thủy hải sảncác loại) kinh doanh tạm nhập tái xuất phải thực hiện theo giấy phép của Bộ CôngThương.3. Quy định và công bố điều kiện kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh tạm nhậptái xuất, chuyển khẩu hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt (rượu, bia, thuốc lá điếu, xìgà) và hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất theo giấy phép của Bộ Công Thươngnhư sau:a) Thương nhân phải hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa hoặc tạmnhập tái xuất hàng hóa tối thiểu là 2 năm kể từ ngày thành lập mới được kinh doanhtạm nhập tái xuất, chuyển khẩu những mặt hàng này.b) Thương nhân phải ký quỹ đặt cọc tối thiểu là 5 tỷ đồng để xử lý môi trường và tiêuhủy hàng tồn đọng không tái xuất được, hàng tạm nhập không đúng với khai báo thuộcdiện bị xử lý tiêu hủy.c) Quy định việc phát hành vận đơn đích danh đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất,chuyển khẩu (ghi rõ tên người nhận hàng và không được chuyển nhượng), trên vậnđơn đích danh phải ghi thêm số giấy phép của Bộ Công Thương. Khi tàu vào cảngViệt Nam để giao hàng, thuyền trưởng phải bổ sung các chi tiết số giấy phép có trongvận đơn tại bản liệt kê hàng hóa (manifest) gửi cho cơ quan hải quan, biên phòng,cảng vụ để phân loại hàng hóa quản lý và theo dõi.d) Thương nhân kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu phải thông báo kế hoạchgiao hàng, nhận hàng và các chi tiết liên quan đến lô hàng tạm nhập tái xuất, chuyểnkhẩu cho cơ quan cấp phép, hải quan và cảng vụ tối thiểu là 7 ngày trước khi hàng vềđến cảng Việt Namđ) Về cửa khẩu tái xuất:- Đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất thuộc danh mục cấm xuất khẩu, cấmnhập khẩu: Chỉ được tái xuất qua cửa khẩu quốc tế.- Đối với hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt (rượu, bia, thuốc lá điếu, xì gà): Được táixuất qua cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu, điểm thông quan thuộc khu kinh tế cửa khẩuđược Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập đã có đủ các cơ quan kiểm soát chuyên ngành theo quy định. Áp dụng quy định tương tự với hàng nhập khẩu gửi kho ngoạiquan để xuất khẩu sang nước thứ ba.- Đối với hàng thực phẩm đông lạnh: Được tái xuất qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩuchính và các cửa khẩu, điểm thông quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu được Thủ tướngChính phủ cho phép thành lập đã có đủ các cơ quan kiểm soát chuyên ngành theo quyđịnh. Áp dụng quy định tương tự với hàng nhập khẩu gửi kho ngoại quan để xuất khẩusang nước thứ ba.e) Không cho phép chia nhỏ Container trong suốt quá trình vận chuyển hàng hóa từcửa khẩu tạm nhập đến khu vực chịu sự giám sát của cơ quan hải quan, địa điểm táixuất thuộc cửa khẩu, điểm thông quan theo quy định.g) Thời gian hàng hóa được lưu tại Việt Nam không quá 45 ngày; chỉ được gia hạnmột lần không quá 15 ngày. Hết thời hạn này thương nhân buộc phải tái xuất ra khỏiViệt Nam trong vòng 15 ngày qua cửa khẩu tạm nhập, không cho phép qua cửa khẩukhác cửa khẩu tạm nhập. Trường hợp không tái xuất được thì tịch thu và xử lý theoquy định. Trường hợp phải tiêu hủy thì chi phí tiêu hủy được trích từ tiền đặt cọc củathương nhân.h) Không cho phép chuyển loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất sang nhập khẩu đểtiêu thụ nội địa. Áp dụng quy định tương tự đối với hàng hóa thuộc Danh mục hànghóa không khuyến khích nhập khẩu.4. Về tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu mặt hàng xăng dầu:Quy định và bổ sung điều kiện kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đối với mặthàng xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1136/VPCP-KTTH ngày 01 tháng 8 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ.II. BỘ TÀI CHÍNH1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan có văn bản hướng dẫn tăng cườngkiểm tra, kiểm soát thực tế đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới vănbản thuộc thẩm quyền của Bộ để hướng dẫn, áp dụng các nội dung sau:a) Hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt (rượu, bia, thuốc lá điếu, xì gà) kinh doanh tạmnhập tái xuất, chuyển khẩu phải lưu giữ tại các khu vực chịu sự giám sát của cơ quanhải quan, như khu vực cảng nội địa ICD, kho ngoại quan, khu vực cửa khẩu.b) Chỉ cho phép thương nhân tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu đã đăng ký khi tạm nhập,trường hợp muốn thay đổi cửa khẩu tái xuất phải được cơ quan hải quan cửa khẩu tạmnhập chấp thuận.c) Chỉ đạo Tổng cục Hải quan hướng dẫn lực lượng hải quan thực hiện đúng Điều 39Luật thương mại về quyền từ chối nhận hàng. Người mua có quyền từ chối nhận hàngđối với bên bán nếu hàng hóa không phù hợp với hợp đồng nhưng phải chịu tráchnhiệm về việc xử lý lô hàng bị từ chối đó theo quy định.