Chỉ thị 03/CT-BTC năm 2012 tăng cường công tác quản lý về hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất Lưu

6 0 30/08/2012 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Chỉ thị 03/CT-BTC năm 2012 tăng cường công tác quản lý về hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Số: 03/CT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2012 CHỈ THỊVỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNGHÓA KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤTThời gian qua, công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa kinh doanhtạm nhập tái xuất ở một số cơ quan Hải quan cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý và tạothuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Qua công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ Tàichính, của Tổng cục Hải quan ở nhiều cơ quan Hải quan và từ thực tế hoạt động thấynổi lên một số tồn tại, bất cập trong cơ chế quản lý và trong công tác tổ chức thực hiệncủa cơ quan Hải quan. Nhằm tăng cường công tác quản lý về Hải quan đối với hànghóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu:1. Tổng cục Hải quan thực hiện nghiêm túc yêu cầu, đầy đủ kịp thời các kết luận kiếnnghị của Thanh tra Bộ về thanh tra chuyên đề đối với hàng tạm nhập tái xuất theo báocáo kết quả thực hiện với đồng chí Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ trước ngày 30/11/2012.2. Tổng cục Hải quan chủ trì tổ chức thanh tra, kiểm tra việc làm thủ tục hải quan loạihình kinh doanh tạm nhập tái xuất đối với tất cả các Cục Hải quan tỉnh, thành phố cólàm thủ tục hải quan cho loại hình này, xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra và báo cáo kếtquả với Lãnh đạo Bộ trước 30/11/2012; Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phốchịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, rà soát phân loại, xử lý, truy thu thuế đầy đủ, kịpthời theo quy định pháp luật đối với các trường hợp tạm nhập tái xuất quá hạn chưathanh khoản, báo cáo kết quả với Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan trước15/12/2012.3. Tổng cục Hải quan triển khai ngay việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quytrình thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhậptái xuất thuộc thẩm quyền của Tổng cục. Trước mắt tiến hành sửa ngay Quyết định số209/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2011 về quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hànghóa xuất khẩu, nhâp khẩu chuyển cửa khẩu; hướng dẫn thống nhất việc xác nhận“hàng hóa đã xuất khẩu” giữa thủ tục hải quan truyền thống và thủ tục hải quan điệntử; quy định rõ trách nhiệm việc gửi và hồi báo thông tin hàng tạm nhập tái xuất giữahải quan cửa khẩu tạm nhập và hải quan cửa khẩu tái xuất, có giải pháp, biện phápkhắc phục ngay những sơ hở về pháp lý, về thủ tục hải quan trong khâu hồi báo thôngtin giữa hai cửa khẩu; trước 30/12/2012 phải xây dựng xong hệ thống quản lý ứngdụng công nghệ thông tin trong việc hồi báo giữa các cơ quan Hải quan; phòng chống hiệu quả việc làm giả chứng từ thanh khoản; trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốcthanh khoản tờ khai tạm nhập...; quy định rõ, cụ thể trách nhiệm cá nhân nhất là tráchnhiệm người quản lý trong từng khâu của quy trình thủ tục hải quan, rõ trách nhiệmquản lý của Hải quan từng cấp theo kết luận và kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính.4. Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc:4.1. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố phải tổ chức thực hiện kiểm tra sauthông quan đối tất cả các doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập tái xuất có dấu hiệu rủiro, có tờ khai chưa thanh khoản quá hạn để kịp thời phát hiện, xử lý, chấn chỉnh nhữngsai phạm, yếu kém của khẩu thông quan;4.2. Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu đối với địa bàn, mặt hàng trọng điểmcủa loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất như xăng, dầu, ôtô, hàng có thuế suất cao,hàng cấm...; lực lượng Chống buôn lậu chủ động phối hợp với các đơn vị chức năngquản lý liên quan (quản lý thị trường, công an...) kiểm soát chặt chẽ hàng hóa kinhdoanh tạm nhập tái xuất trong quá trình lưu thông trong nội địa để kịp thời phát hiện,xử lý những vụ việc vi phạm.4.3. Thực hiện nghiêm các quy định về giám sát, quản lý của hải quan trong quá trìnhlàm thủ tục hải quan tạm nhập, vận chuyển trên đường, lưu giữ trong nội địa, tái xuất,thanh khoản, đưa loại hình tạm nhập - tái xuất vào diện trọng điểm, có độ rủi ro cao đểkiểm tra giám sát chặt chẽ chống thẩm lậu vào nội địa, trốn thuế...; kịp thời khắc phụcnhững tồn tại, yếu kém nêu trong kết luận thanh tra của Bộ Tài chính.5. Tổng cục Hải quan chủ trì, Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế và các đơn vị chứcnăng thuộc Bộ phối hợp đề xuất, sửa đổi, bổ sung các quy định thuộc thẩm quyền củaBộ Tài chính về quản lý hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất, cụ thể: Khẩn trương sửađổi một số nội dung của Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010, Thông tưsố 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010, Thông tư số 126/2011/TT-BTC ngày07/9/2011, Thông tư số 163/2009/TT-BTC ngày 13/8/2009 và Thông tư số117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính để khắc phục những bất cập, sơhở đã phát hiện, tập trung vào các vấn đề sau: quy định rõ thời điểm điều kiện đăng kýtờ khai; quy định hàng tạm nhập tái xuất phải khai tờ khai trị giá khi tạm nhập; sửa đổicác nội dung liên quan đến giám sát, quản lý hàng tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩunhằm tạo thuận lợi đồng thời đáp ứng được yêu cầu quản lý chặt chẽ, thống nhất…,thời hạn trình Bộ dự thảo Thông tư sửa đổi trước ngày 30/9/2012.6. Tổng cục Hải quan chủ trì, phối hợp Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế rà soát, trìnhBộ kiến nghị với Bộ Công Thương những quy định cần sửa đổi, bổ sung về quản lýhàng kinh doanh tạm nhập tái xuất theo hướng: Rút ngắn thời hạn hàng tạm nhập táixuất được lưu giữ tại Việt Nam từ 120 ngày xuống 30 ngày và không cho phép gia hạnthời gian lưu tại Việt Nam; không cho phép chuyển loại hình kinh doanh tạm nhập táixuất sang nhập khẩu để tiêu thụ nội địa đối với nhóm mặt hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt cao và hàng tạm nhập tái xuất theo giấy phép của Bộ Công Thương; chỉ được làmthủ tục tạm nhâp tái xuất tại cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính hoặc các cửa khẩu kháctheo quy định của cơ quan có thẩm quyền; quy định điều kiện kinh doanh đối vớidoanh nghiệp kinh doanh tạm nhập tái xuất…, thời hạn trình Bộ trong tháng 9/2012.7. Vấn đề phối hợp tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thông qua tạm nhập tái xuấtbằng đường bộ, đặc biệt tạm nhập tái xuất xăng dầu bằng đường biển: Phối hợp vớicác lực lượng Biên phòng, Công an, Cảnh sát biển (như: ký kết, triển khai quy chếphối hợp giữa lực lượng Hải quan và Biên phòng và tiếp tục triển khai, phối hợp thựchiện các quy chế đã ký kết).8. Tổ chức thực hiện:8.1. Tổng cục Hải quan tổ chức quán triệt cho cán bộ công chức trong toàn hệ thốngvà xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục triểnkhai thực hiện các nội dung của Chỉ thị, định kỳ hàng quý có báo cáo kết quả với Lãnhđạo Bộ.8.2. Các đơn vị chức năng thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục Hải quantriển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Chỉ thị này./ Nơi nhận:- Bộ trưởng Vương Đình Huệ (để b/cáo);- Lãnh đạo Bộ Tài chính;- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);- TCHQ, Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);- Lưu: VT, TCHQ.KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGĐỗ Hoàng Anh Tuấn