Bộ tài liệu Thống trị nghề Xuất nhập khẩu Phạm Ngọc Anh phiên bản 09/2020 [bìa màu, 540 trang] Bản đọc thử & Mục lục Lưu

35864 5643 15/10/2017 Đăng bởi : Admin 30 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Bộ tài liệu Thống trị nghề Xuất nhập khẩu Phạm Ngọc Anh phiên bản 09/2020 [bìa màu, 540 trang] Bản đọc thử & Mục lục. Hotline/ #Zalo: 0919276887. Bản in sách được #Free_ship toàn quốc. Thanh toán khi nhận sách (#ship_CoD) hoặc chuyển khoản;

Bình luận

Thông tin bài viết

10. 2017Lý thuyt Nghip v Xut nhp khu A-ZS đ quy trình các nghip v trong hot đng Xut nhp khuChính sách mt hàng và điu kin Xut nhp khu hàng hóaH thng th tc hi quan &các loi thu trong Xut nhp khuTÀI LIỆUTỰ HỌCXUẤT NHẬP KHẨU A-ZThuVienXuatNhapKhau.Vn PHẠM NGỌC ANH(Sáng lập Thư Viện Xuất Nhập Khẩu)[Sách lưu hành nội bộ]Phòng phát hành sách - ThuVienXuatNhapKhau.Vn i MỤC LỤC CHUYÊN ĐỀ 1: NGHỀ XUẤT NHẬP KHẨU ..................................................... 11 1.1. Các vị trí công việc trong ngành xuất nhập khẩu .................................... 12 1.1.1. Im-Exporter – Công ty Xuất nhập khẩu ............................................................................ 12 a) Mô tả công việc Nhân viên Kinh doanh xuất khẩu (Sales) ................................. 12b) Mô tả công việc Nhân viên Mua hàng nhập khẩu (Purschase)......................... 12c) Mô tả công việc Nhân viên Xuất nhập khẩu .............................................................. 131.1.2. Forwarder – Công ty giao nhận ............................................................................................ 13 a) Mô tả công việc Nhân viên Chứng từ ............................................................................ 13b) Mô tả công việc Nhân viên Hiện trường ..................................................................... 13c) Mô tả công việc Nhân viên Kinh doanh giao nhận ................................................. 141.1.3. Others – Khu vực khác .............................................................................................................. 14 1.2. Điều kiện để làm Xuất nhập khẩu giỏi ....................................................... 14 CHUYÊN ĐỀ 2: ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ................................... 17 2.1. Giới thiệu về Incoterms ............................................................................ 18 2.1.1. Khái niệm Incoterms ................................................................................................................. 18 2.1.2. Mục đích của Incoterms ........................................................................................................... 18 2.1.3. Tính chất pháp lý ........................................................................................................................ 19 2.2. Incoterms 2010 .......................................................................................... 19 2.2.1. Nội dung Incoterms 2010 ....................................................................................................... 19 2.2.2. Phân chia Incoterms .................................................................................................................. 20 a) Phân chia theo phương thức vận tải: ........................................................................... 20b) Phân chia theo nhóm: .......................................................................................................... 202.2.3. Tóm tắt các điều kiện Incoterms 2010 ............................................................................. 20 2.2.4. Dẫn chiếu Incoterms vào hợp đồng ................................................................................... 24 CHUYÊN ĐỀ 3: GIAO DỊCH, ĐÀM PHÁN ......................................................... 27 3.1. Đặc điểm về thời gian ..................................................................................... 28 3.2.Các bước trong giao dịch, đàm phán ........................................................... 29 3.2.1. Hỏi hàng (Inquiry) ...................................................................................................................... 29 3.2.2. Chào hàng (Offer/ Quotation)............................................................................................... 29 3.2.3. Đặt hàng (Order/ Purchase Order) .................................................................................... 30 3.2.4. Xác nhận (Confirmation/ Acknowledgement) ............................................................. 30 3.2.5. Contract (Hợp đồng ngoại thương) ................................................................................... 30 3.2.6. Các bước tiếp theo ...................................................................................................................... 30 3.3. Các hình thức giao dịch, đàm phán ............................................................. 30 3.3.1. Giao dịch đàm phán bằng cách gặp trực tiếp: ............................................................... 30 3.3.2. Giao dịch đàm phán qua thư tín: ......................................................................................... 31 3.3.3. Giao dịch đàm phán qua điện thoại: .................................................................................. 31 CHUYÊN ĐỀ 4: HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG ............................................... 33 ii 4.1. Khái quát về Hợp đồng ngoại thương .................................................. 34 4.1.1. Khái niệm ........................................................................................................................................ 34 4.1.2. Các loại hợp đồng ngoại thương .......................................................................................... 34 4.1.3. Hình thức hợp đồng ngoại thương ..................................................................................... 34 4.2. Nội dung của hợp đồng ngoại thương .................................................. 35 4.2.1. Phần mở đầu ................................................................................................................................. 36 a) Số hợp đồng – Contract No. ............................................................................................... 36 b) Ngày hợp đồng – Contract Date ...................................................................................... 36 c) Bên mua, Bên bán – Seller, Buyer ................................................................................. 36 d) Căn cứ thành lập hợp đồng – Contract Bases ........................................................... 36 4.2.2. Phần các điều khoản chính ..................................................................................................... 36 a) Tên hàng – Name of Commodity .................................................................................... 36 b) Số lượng – Quantity .............................................................................................................. 36 c) Chất lượng – Quality ............................................................................................................. 37 d) Giá cả – Price ............................................................................................................................ 38 e) Điều kiện giao hàng – Shipping Term .......................................................................... 38 f) Điều kiện thanh toán – Payment Term ........................................................................ 39 4.2.3. Phần các điều khoản phụ ........................................................................................................ 39 a) Bao bì và ký mã hiệu – Marking ...................................................................................... 39 b) Ký mã hiệu ghi trên bao bì ................................................................................................. 40 c) Bảo hành – Warranty ........................................................................................................... 40 d) Phạt – Penalty .......................................................................................................................... 40 e) Khiếu nại – Claim ................................................................................................................... 40 f) Bất khả kháng – Force Majeure ....................................................................................... 41 g) Trọng tài – Arbitration ........................................................................................................ 41 4.3. Chứng từ trong thực hiện Hợp đồng ngoại thương ......................... 41 4.3.1. Khái niệm về chứng từ ............................................................................................................. 41 4.3.2. Các chứng từ cơ bản .................................................................................................................. 42 a) Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) ............................................................. 42 b) Phiếu đóng gói (Packing List) .......................................................................................... 42 c) Giấy chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality – C/Q) ............................... 42 d) Vận đơn (Bill) .......................................................................................................................... 42 e) Chứng từ bảo hiểm (Insurance) ...................................................................................... 42 f) Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin – C/O) ........................................ 42 g) Giấy phép xuất nhập khẩu (Import – Export Licenses) ....................................... 42 h) Giấy chứng nhận kiểm dịch (Quarantine Certificate)........................................... 43 i) Giấy chứng nhận hun trùng (Certificate of Fumigation)..................................... 43 CHUYÊN ĐỀ 5: VẬN TẢI QUỐC TẾ................................................................... 45 5.1. Lựa chọn phương thức vận tải hàng hóa. ........................................... 46 5.1.1.Ý nghĩa của việc giành quyền vận tải .................................................................................. 46 5.1.2.Một số trường hợp không nên giành được quyền vận tải ........................................ 47 5.2. Giao nhận trong vận tải quốc tế ............................................................. 47 5.2.1. Khái niệm về giao nhận ............................................................................................................ 47