Bổ sung C/O theo kết quả giám định và điều kiện hoàn thuế khi bổ sung C/O? Lưu

164 9 20/08/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Tư vấn về bổ sung C/O khi có khác biệt mã HS khai báo và kết quả giám định và điều kiện hoàn thuế khi bổ sung C/O

Bình luận

Thông tin bài viết

1 Câu hỏi: 18537: Tư vấn về bổ sung C/O khi có khác biệt mã HS khai báo và kết quả giám định và điều kiện hoàn thuế khi bổ sung C/O Ngày gửi: 14/03/2017 - Trả lời: 23/03/2017 Tên doanh nghiệp: công ty TNHH Công nghiệp Summit Địa chỉ: Quận Phú nhuận, TP.HCM - Email : Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: 1./ Về việc bổ sung C/O: 1.1. Đối với các tờ khai đăng ký từ ngày 14/09/2016: - Căn cứ Khoản 2 công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14/09/2016 của Bộ Tài chính v/v thời điểm nộp C/O: “…2.1. Thời điểm nộp C/O đối với các mẫu C/O, trừ C/O mẫu VK (KV): …c) Ngoài thời hạn nêu trên, cơ quan hải quan chỉ xem xét đề nghị nộp bổ sung C/O trong các trường hợp: c.1) Trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, với mã số HS khai báo, thuế suất MFN thấp hơn hoặc bằng với thuế suất ưu đãi đặc biệt, doanh nghiệp khai thuế suất MFN khi làm thủ tục hải quan, không áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Sau khi hàng hóa đã thông quan, … hoặc doanh nghiệp khai bổ sung mã HS, theo mã HS mới thì thuế suất MFN cao hơn so với thuế suất ưu đãi đặc biệt, doanh nghiệp đề nghị được nộp bổ sung C/O… 2.2 Thời điểm nộp C/O đối với C/O mẫu VK (KV): …c) Trường hợp không có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng 01 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan…”. - Căn cứ công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 04/10/2016 của Bộ Tài chính v/v thời điểm nộp C/O: “… 4. Hướng dẫn tại công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14/09/2019 và tại công văn này áp dụng đối với các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 14/09/2016”. - Như vậy, theo các quy định trên về bổ sung C/O được áp dụng đối với các tờ khai đăng ký kể từ ngày 14/09/2016 trở về sau với các điều kiện: + Các mẫu C/O (trừ C/O mẫu VK (KV)): . Tại thời điểm đăng ký tờ khai, mã HS khai báo có thuế suất MFN thấp hơn hoặc bằng với thuế suất ưu đãi đặc biệt mà công ty khai thuế suất MFN, không áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt. 2 . Công ty khai bổ sung mã HS mà mã HS mới có thuế suất MFN cao hơn so với thuế suất ưu đãi đặc biệt. . Thời hạn bổ sung C/O là 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan + C/O mẫu VK (KV): . Công ty phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan. . Thời hạn bổ sung là 1 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. 1.2. Đối với các tờ khai đăng ký trước ngày 14/09/2016: - Căn cứ Khoản 2 Điều 26 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định: “…2. Đối với hàng hóa nhập khẩu a) Người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu cho cơ quan hải quan theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 16 Thông tư này tại thời điểm nộp bộ hồ sơ hải quan hoặc trong thời hạn theo quy định tại các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên…”. Theo đó, tại thời điểm khai tờ khai khi chưa có C/O công ty được khai bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ trong thời hạn theo quy định. Riêng việc khai bổ sung C/O do có khác biệt mã HS với kết quả phân tích phân loại, do công ty không cung cấp đủ chứng từ, hồ sơ vụ việc nên đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể. Do không nêu rõ C/O thuộc mẫu nào nên đề nghị công ty căn cứ thực tế hàng hoá, Giấy chứng nhận xuất xứ và tham khảo quy định trên để xác định thời hạn bổ sung C/O. 2./ Về việc hoàn thuế đối với trường hợp được bổ sung C/O: - Căn cứ điểm a khoản 2 điều 26 Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên quy định: “Điều 26. Kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu …2. Đối với hàng hóa nhập khẩu …Khi nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ trong thời hạn theo quy định, người khai hải quan khai bổ sung theo mức thuế suất ưu đãi đặc biệt tương ứng, được hoàn trả số tiền thuế chênh lệch đã nộp; …”; Theo các quy định trên, trường hợp công ty có khai báo và được chấp nhận nộp bổ sung C/O hợp lệ sẽ được hoàn số tiền thuế chênh lệch theo điều 132 Thông tư 38/2015/TT-BTC nếu không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt nào khác. 3 Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.