B/L (BILL OF LADING) Quy trình phát hành và sử dụng Vận đơn đường biển Lưu

1942 90 17/12/2018 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Vận đơn đường biển được phát hành theo các bản gốc (Original) và bản sao (Copy).Các bản gốc được phát hành theo bộ, một bộ có thể có một bản gốc duy nhất hoặc haihay nhiều bản gốc giống nhau.

Bình luận

Thông tin bài viết

Quy trình phát hành và sử dụng B/LTrích nội dung Bộ tài liệu Tự học Xuất nhập khẩu A-Z độc quyền do Thư Viện XuấtNhập Khẩu phát hành. Chi tiết tại đây: https://goo.gl/o3swwV Khi cấp vận đơn, người chuyên chở/ chủ tàu hoặc đại diện của họ phải ký phát hànhvận đơn và ghi rõ tư cách pháp lý. Trong thực tế, vận đơn thường do người chuyênchở, chủ tàu, thuyền trưởng hoặc đại lý của người chuyên chở, chủ tàu hay thuyềntrưởng ký.Vận đơn đường biển được phát hành theo các bản gốc (Original) và bản sao (Copy).Các bản gốc được phát hành theo bộ, một bộ có thể có một bản gốc duy nhất hoặc haihay nhiều bản gốc giống nhau.(1)Người gửi hàng giao hàng cho người vận tải (người chuyên chở);(2)Người vận tải phát hành vận đơn cho người gửi hàng1;(3)Người gửi hàng chuyển bộ chứng từ (bao gồm vận đơn) cho người nhậnhàng2;(4)Người nhận hàng xuất trình vận đơn cho đại lý của người vận tải ở cảng đếnđể nhận hàng (phải xuất trình vận đơn gốc trừ trường hợp đặc biệt)3;(5)Đại lý của người vận tải ở cảng đến giao hàng cho người nhận hàng4.      !"#$ườ ượ ộ ả ả%L u ýư &      '()  *+ ,-*.ộ ứ ừ ườ ượ ử ị ụ ể. .+ ' , * /    , *$ườ ườ ậ ẩ ơ ậ ả ướ ậ ẩ.* )   ử ụ ậ ơ 0123223 ặ 422522026, 7*896$ể:L u ýư &; '/< =9' ' ,'  ạ ỉ ệ ậ ượ   8*'.ậ ơ 7*896 'ạ .$ả >'     7*896  6 ,?@,Aộ ả ậ ơ ượ ể ậ ả'9 $ị1 2