Bán và tiêu hủy phế liệu, phế phẩm gia công Lưu

319 3 23/04/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Chúng tôi 100% gia công cho thương nhân nước ngoài. Trong quá trình gia công sản phẩm, công ty có thu hồi được phế liệu, phế phẩm. Số lượng phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức đã khai báo với hải quan (phế liệu gồm phế bán được: thì công ty bán, còn phế ko bán được công ty tiêu hủy).

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18758:Chúng tôi 100% gia công cho thương nhân nước ngoài. Trong quá trình gia công sảnphẩm, công ty có thu hồi được phế liệu, phế phẩm. Số lượng phế liệu, phế phẩm nằmtrong định mức đã khai báo với hải quan (phế liệu gồm phế bán được: thì công ty bán,còn phế ko bán được công ty tiêu hủy). Bây giờ công ty bán phế liệu và đem phế đitiêu hủy thì cần làm thủ tục hải quan gì ? Nếu có, công ty em chịu những loại thuế gìạ? Trường hợp khác, có lô hàng, bên thương nhân chuyển cho công ty nguyên liệukém chất lượng, không đáp ứng được chất lượng của sản phẩm. Số lượng nguyên phụliệu trên không nằm trong định mức. Vậy công ty em muốn tiêu hủy chúng thì cần làmthủ tục hải quan gì không ?Ngày gửi: 24/04/2017 - Trả lời: 28/04/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH samkwang air techĐịa chỉ: Vinh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên - Email : hathu.samkwang@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:1. Về thủ tục hải quanCăn cứ điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quyđịnh:“Điều 64. Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm;máy móc, thiết bị thuê, mượn1. Thời hạn xử lý nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị khi hợp đồng gia công kết thúchoặc hết hiệu lựca) Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực thựchiện, tổ chức, cá nhân có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tụcquyết toán phương án giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị thuê,mượn; phế liệu, phế phẩm theo mẫu số 17/XL-HĐGC/GSQL Phụ lục V ban hành kèmThông tư này;b) Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày thông báo phương án giải quyết nguyên liệu, vật tưdư thừa, máy móc, thiết bị thuê, mượn, phế liệu, phế phẩm, tổ chức, cá nhân phải thựchiện xong thủ tục hải quan để giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bịthuê, mượn, phế liệu, phế phẩm (nếu có).2. Các hình thức xử lý Căn cứ quy định của pháp luật Việt Nam và nội dung thoả thuận trong hợp đồng giacông, việc xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bịthuê, mượn để gia công được thực hiện như sau:a) Bán tại thị trường Việt Nam;…đ) Tiêu huỷ tại Việt Nam.1 3. Thủ tục hải quana) Thủ tục hải quan bán, biếu tặng nguyên liệu, vật tư dư thừa ngoài định mức, máymóc, thiết bị thuê, mượn tại thị trường Việt Nam:a.1) Trường hợp người mua, người được biếu tặng là bên nhận gia công thì làm thủtục thay đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Điều 21 Thông tư này;a.2) Trường hợp người mua, người được biếu tặng là tổ chức, cá nhận khác tại ViệtNam thì làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tưnày.…d) Tiêu huỷ nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm tại Việt Nam:d.1) Tổ chức, cá nhân có văn bản gửi Chi cục Hải quan nơi nhập khẩu nguyên liệu,vật tư phương án sơ hủy, tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm, trong đónêu rõ hình thức, địa điểm tiêu huỷ. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện việctiêu hủy theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;d.2) Cơ quan hải quan giám sát việc tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩmtheo nguyên tắc quản lý rủi ro dựa trên đánh giá tuân thủ pháp luật của tổ chức, cánhân.Trường hợp người khai hải quan là doanh nghiệp ưu tiên, tổ chức, cá nhân tự chịutrách nhiệm tổ chức việc tiêu hủy, cơ quan hải quan không thực hiện giám sát”.Căn cứ điểm e và điểm f mục 8 công văn 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 của BộTài chính quy định:“8. Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa gia công chothương nhân nước ngoài; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuấthàng hóa xuất khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất,Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung một số nội dung sau (điều 64)....e) Liên quan đến quy định pháp luật về bảo vệ môi trường khi tiêu huỷ, tổ chức, cánhân có trách nhiệm tuân thủ theo đúng quy định tại Luật bảo vệ môi trường năm2014, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chấtthải và phế liệu, cụ thể:- Trường hợp tiêu huỷ máy móc, thiết bị, phế liệu, phế phẩm là chất thải quy hại hoặccó chứa các thành phần nguy hại thì thực hiện theo quy định về quản lý chất thải nguyhại tại Chương II Nghị định số 38/2015/NĐ-CP và Thông tư số 36/2015/TT-BTC ngày30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.- Trường hợp tiêu huỷ máy móc, thiết bị, phế liệu, phế phẩm không phải là chất thảiquy hại thì thực hiện theo quy định về quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thườngtại chương IV Nghị định số 38/2015/NĐ-CP.f) Về việc giám sát tiêu huỷ thực hiện theo quy định tại điểm d.2 khoản 3 điều 64Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Riêng việc tiêu huỷ máy móc thiết bị, nguyên liệu đối2 với các loại hình gia công và doanh nghiệp chế xuất cơ quan hải quan giám sát trựctiếp (trừ đối với trường hợp doanh nghiệp ưu tiên)”.Như vậy, thủ tục bán phế liệu, phế phẩm thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Thủ tục tiêu hủy nguyên liệu, phế liệu, phếphẩm thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3 điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC và phải thực hiện theo đúng quy định về môi trường nói trên. Cơ quan hải quansẽ giám sát trực tiếp việc tiêu hủy nguyên liệu của công ty (trừ trường hợp công ty làdoanh nghiệp ưu tiên).2. Về chính sách thuếCăn cứ khoản 4 điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủquy định:“Điều 10. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia côngxuất khẩu…4. Phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để giacông không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợpđồng gia công được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộpthuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơquan hải quan”.Như vậy, về chính sách thuế công ty thực hiện theo quy định trênĐề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.3