Tổng hợp các Hiệp định Thương mại Việt Nam đã tham gia ký kết và thực hiện 7 BÀI VIẾT

Tổng hợp các Hiệp định Thương mại Việt Nam đã tham gia ký kết và thực hiện

Tổng hợp các Hiệp định Thương mại Việt Nam đã tham gia ký kết và thực hiện : ATIGA, ACFTA, AIFTA, VCFTA, AANZFTA... VKFTA, VJFTA...

Tổng hợp văn bản pháp luật quy định hoạt động Khai báo hải quan: Thủ tục hải quan, Tờ khai hải quan, Địa điểm thông quan... 6 BÀI VIẾT

Tổng hợp văn bản pháp luật quy định hoạt động Khai báo hải quan: Thủ tục hải quan, Tờ khai hải quan, Địa điểm thông quan...

Quy định về quy trình thực hiện Khai báo Hải quan cập nhật các văn bản mới nhất: - 05/2017/QH14: Luật quản lý ngoại thương; - 59/2018/NĐ-CP: Sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP; - 39/2018/TT-BTC: Sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC;