Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BNNPTNT năm 2015 Nhập khẩu tàu cá Lưu

0 0 27/04/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BNNPTNT năm 2015 Nhập khẩu tàu cá

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNGTHÔN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 15/VBHN-BNNPTNT Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015 NGHỊ ĐỊNHVỀ NHẬP KHẨU TÀU CÁNghị định 52/2010/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về nhập khẩutàu cá, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2010, được sửa đổi, bổ sung bởi:Nghị định 53/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi,bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản, có hiệu lực kể từ ngày 10tháng 8 năm 2012.CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,1Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Nghị định này quy định về điều kiện, thủ tục nhập khẩu tàu cá, đăng ký tàu cá nhậpkhẩu; thẩm quyền của các cơ quan nhà nước trong việc nhập khẩu tàu cá, đăng ký tàucá nhập khẩu. 2. Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam có liên quan đếnnhập khẩu tàu cá. 3. Nghị định này không áp dụng đối với các trường hợp sau đây: a) Tàu cá Việt Nam sửa chữa tại nước ngoài về; b) Tàu cá nước ngoài được bán đấu giá tại Việt Nam. Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Nhập khẩu tàu cá bao gồm các hình thức: mua tàu cá của nước ngoài; tiếp nhận tàucá của Chính phủ hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ cho Việt Nam. 2. Tàu cá nhập khẩu là tàu cá đăng ký tại nước ngoài; bao gồm các loại: tàu khai thácthủy sản; tàu dịch vụ khai thác thủy sản; tàu kiểm ngư; tàu điều tra, nghiên cứu nguồnlợi thủy sản. 3. Tàu cá đã qua sử dụng là tàu cá đã được đăng ký tại nước ngoài. 4. Tàu cá nhập khẩu đóng mới là tàu cá được thi công đóng mới tại cơ sở đóng tàunước ngoài, chưa được đăng ký tại nước ngoài. 5. Tàu cá nhập khẩu có nguồn gốc hợp pháp là tàu cá không vi phạm pháp luật; có hồsơ đăng ký, đăng kiểm đầy đủ, rõ ràng (đối với tàu cá đã qua sử dụng); có hồ sơ xuấtxưởng và lý lịch máy tàu và các trang thiết bị (đối với tàu cá đóng mới). 6. Hợp đồng nhập khẩu tàu cá (hoặc các văn bản thỏa thuận tương đương) là hợp đồngmua tàu cá nước ngoài. 7. Người nhập khẩu tàu cá là các tổ chức, cá nhân Việt Nam thực hiện việc mua tàucá, hoặc nhận tàu cá viện trợ của Chính phủ hoặc các tổ chức, cá nhân nước ngoài. 8. Máy chính của tàu là máy có bệ máy cố định, có lắp hệ trục chân vịt và chân vịt đểđẩy tàu. 9. Tổng công suất máy chính của tàu là tổng công suất của các máy chính được lắp đặtcho tàu. 10. Trang bị công cụ khai thác tiên tiến là trang bị các máy móc, thiết bị phụcvụ cho khai thác như: hệ thống tời thủy lực, các thiết bị định vị, ra đa, máy đo sâu, dòcá, vô tuyến điện … đảm bảo cho việc khai thác thủy sản an toàn, giảm bớt sức laođộng, có hiệu quả. 11. Trang bị thiết bị bảo quản thủy sản tiên tiến là trang bị các thiết bị trên tàu để giữcho thủy sản đảm bảo chất lượng tốt như: hệ thống cấp đông, hệ thống sản xuất nướcđá, khoang bảo quản đông lạnh, khoang thông biển. Điều 3. Nguyên tắc nhập khẩu tàu cá 1. Tàu cá nhập khẩu phải đảm bảo thực hiện theo quy định tại Nghị định này và cácquy định pháp luật có liên quan. 2. Tàu cá nhập khẩu phải phù hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành thủy sảntrong phạm vi cả nước và của từng địa phương. 3. Tàu cá nhập khẩu phải đảm bảo các điều kiện an toàn kỹ thuật cho tàu và người làmviệc trên tàu, phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, phòng ngừa ô nhiễm môitrường theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã kýkết hoặc tham gia. 4. Tàu cá nhập khẩu, trước khi đưa vào hoạt động, phải thực hiện việc đăng kiểm,đăng ký tàu cá và thuyền viên, cấp Giấy phép khai thác thủy sản theo quy định củapháp luật. Chương IIĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC NHẬP KHẨU TÀU CÁ Điều 4. Điều kiện đối với tàu cá nhập khẩu 21. Có nguồn gốc hợp pháp.2. Là tàu vỏ thép, tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên. 3. Tuổi của tàu không quá tám (08) tuổi (tính từ năm đóng mới đến thời điểm nhậpkhẩu); máy chính của tàu (tính từ năm sản xuất đến thời điểm nhập khẩu) không quáhai (02) năm so với tuổi tàu (đối với tàu tàu cá đã qua sử dụng). 4. Được cơ quan đăng kiểm tàu cá Việt Nam đăng kiểm trước khi đưa tàu về Việt Nam(đối với tàu cá đã qua sử dụng).Các điều kiện này không áp dụng đối với trường hợp tàu cá do Chính phủ, tổ chức, cánhân nước ngoài viện trợ cho Việt Nam. Điều 5. (Được bãi bỏ) [3] Điều 6. (Được bãi bỏ) [4]Điều 7. Trình tự, thủ tục nhập khẩu tàu cá [5]1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu tàu cá phải có đơn đề nghị nhập khẩu (theo mẫu quyđịnh tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 52/2010/NĐ-CP), kèm theo hồ sơ gửiSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nơi tổ chức đặt trụ sở, văn phòng đại diệnhoặc nơi cá nhân đề nghị nhập khẩu tàu cá có hộ khẩu thường trú. Trường hợp hồ sơkhông đầy đủ theo quy định, trong thời hạn một (01) ngày làm việc, Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn phải thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị nhập khẩu tàu cáđể bổ sung hồ sơ.2. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn phải có ý kiến và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Tổngcục Thủy sản.3. Sau năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Tổng cụcThủy sản xem xét và có văn bản cho phép nhập khẩu tàu cá (theo mẫu quy định tạiPhụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này). Trường hợp không cho phép nhập khẩutàu cá, trong thời gian (03) ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quyđịnh, Tổng cục Thuỷ sản phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.4. Văn bản cho phép nhập khẩu tàu cá gửi cho tổ chức, cá nhân xin nhập khẩu tàu cá,đồng thời gửi đến các cơ quan liên quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơichủ tàu cá đăng ký hộ khẩu thường trú, Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biênphòng), Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan.Điều 8. Hồ sơ nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng Hồ sơ nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng bao gồm: 1. Hợp đồng nhập khẩu tàu cá (bản chính). 2. Biên bản giám định tình trạng kỹ thuật và trang thiết bị phòng ngừa ô nhiễm môitrường của tàu cá xin nhập khẩu, do cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam cấp (bản