Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2016 Quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan Lưu

83 3 12/07/2016 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2016 Quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 10/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH[1]QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNHQUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUANNghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy địnhxử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnhvực hải quan, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2013, được sửa đổi, bổ sungbởi:Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 củaChính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết địnhhành chính trong lĩnh vực hải quan, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016.Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;Căn cứ Luật hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật hải quan ngày 14 tháng 6 năm 2005;Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thihành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.[2]Chương IXỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUANMục 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh1. Chương này quy định hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắcphục hậu quả; thẩm quyền xử phạt; thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; việc áp dụngcác biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vựchải quan.2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan quy định tại Nghị định này bao gồm:1 a) Vi phạm các quy định của pháp luật về thủ tục hải quan;b) Vi phạm các quy định của pháp luật về kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;c) Vi phạm các quy định của pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu(sau đây gọi tắt là thuế);d) Vi phạm các quy định pháp luật khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.3. Các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực hải quan nhưng không đượcquy định tại Nghị định này mà được quy định tại các văn bản pháp luật khác thì bị xửphạt vi phạm hành chính theo quy định tại các văn bản đó.Điều 2. Tình tiết giảm nhẹ trong lĩnh vực hải quan1. Các tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính.2. Vi phạm lần đầu.3. Tang vật vi phạm có trị giá không quá 50% mức tiền phạt tối thiểu của khung tiềnphạt đối với hành vi vi phạm.Điều 3. Thời hiệu xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan1. Thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật về thuế trong lĩnh vực hải quan:a) Đối với vi phạm hành chính là hành vi trốn thuế, gian lận thuế chưa đến mức truycứu trách nhiệm hình sự, hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng sốthuế được miễn, giảm, hoàn thì thời hiệu xử phạt là 05 năm, kể từ ngày thực hiện hànhvi vi phạm;b) Quá thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật về thuế thì người nộp thuế không bị xửphạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn caohơn hoặc số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận, tiền chậm nộp vào ngân sách nhànước trong thời hạn mười năm trở về trước, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm phápluật về thuế.2. Thời hiệu xử phạt đối với các hành vi vi phạm khác ngoài các hành vi vi phạm quyđịnh tại Khoản 1 Điều này thì thực hiện theo quy định tại Điều 6 Luật xử lý vi phạmhành chính.3. Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân do cơ quan tiến hành tốtụng chuyển đến thì thời hiệu được áp dụng theo quy định tại Điểm a Khoản 1, Khoản2 Điều này.Thời gian cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý, xem xét được tính vào thời hiệu xử phạt viphạm hành chính.4. Trong thời hạn được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này mà cá nhân, tổ chứccố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đượctính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.2 Điều 4. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả[3]1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, tổ chức, cá nhânbị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.2. Mức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chứca) Mức phạt tiền quy định tại Mục 2 Chương I Nghị định này là mức phạt đối với tổchức; mức phạt đối với cá nhân bằng ½ mức phạt tiền đối với tổ chức, trừ trường hợpquy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều này;b) Mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều 9; Khoản 1, Khoản 2 Điều14 Nghị định này là mức xử phạt đối với cá nhân;c) Mức xử phạt đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế quy định tại Điều 8 Nghịđịnh này là mức phạt tiền được áp dụng đối với cá nhân và tổ chức theo quy định tạiKhoản 33 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế ngày 20tháng 11 năm 2012.3. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm còn bị ápdụng hình thức phạt bổ sung tịch thu tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực hảiquan.4. Ngoài hình thức xử phạt chính, xử phạt bổ sung, cá nhân, tổ chức vi phạm hànhchính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:a) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất hàng hóa, phương tiện vậntải;b) Buộc thực hiện việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh, chuyển cảng, chuyển khẩu,chuyển cửa khẩu, hàng kinh doanh tạm nhập - tái xuất đúng cửa khẩu, tuyến đườngquy định;c) Buộc loại bỏ bao bì, nhãn hàng hóa đã thay đổi do hành vi vi phạm;d) Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, câytrồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại;đ) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tiêu hủy đối với tang vật vi phạmkhông đáp ứng yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy địnhhoặc phải có giấy phép mà không có giấy phép, trừ hàng hóa xuất khẩu;e) Buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật vi phạm trong trường hợp tang vật viphạm không còn.Điều 5. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hảiquan[4]1. Các trường hợp không xử phạt theo quy định tại Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hànhchính.3