Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (giải phóng hàng) (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) Lưu

11 0 25/03/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang pdf
Đọc tài liệu Miễn phí
Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (giải phóng hàng) (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết