Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (giải phóng hàng) (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015) Lưu

39 0 25/03/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang pdf
Đọc tài liệu Miễn phí
Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (giải phóng hàng) (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015)

Từ khóa : Tờ khai hải quan

Bình luận

Thông tin bài viết