Thông tư 49/2015/TT-BCT ngày 21/12/2015 Quy định về hoạt động sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài Lưu

4 1 21/12/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Thông tư 49/2015/TT-BCT ngày 21/12/2015 Quy định về hoạt động sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 49/2015/TT-BCT Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015 THÔNG TƯQuy định về hoạt động sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục cho các lực lượngvũ trang nước ngoàiCăn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tếvà các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại văn bản số5738/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 7 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc sảnxuất, gia công xuất khẩu hàng quân trang, quân phục cho nước ngoài;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về hoạt động sản xuất, giacông xuất khẩu quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài.Điều 1. Phạm vi điều chỉnhThông tư này quy định thủ tục và hồ sơ cấp giấy phép sản xuất, gia công xuất khẩuquân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài.Điều 2. Đối tượng áp dụngThông tư này áp dụng đối với thương nhân sản xuất, gia công xuất khẩu quân phụccho các lực lượng vũ trang nước ngoài, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.Điều 3. Giải thích từ ngữTrong Thông tư này, từ ngữ “quân phục” được hiểu là đồng phục của quân nhân thuộccác lực lượng vũ trang nước ngoài, được sản xuất theo kiểu mẫu, quy cách thống nhất,mang mặc theo quy định của các lực lượng vũ trang nước ngoài.Điều 4. Quy định chung1. Hoạt động sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục cho các lực lượng vũ trang nướcngoài được thực hiện theo Giấy phép sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục cho cáclực lượng vũ trang nước ngoài của Bộ Công Thương (sau đây gọi là Giấy phép) saukhi có ý kiến của Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an.2. Sản phẩm quân phục sản xuất, gia công xuất khẩu cho lực lượng vũ trang nướcngoài không được tiêu thụ tại Việt Nam.1 3. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục sản phẩm quân phục trang bị cho cáclực lượng vũ trang nước ngoài (quy định tại Phụ lục I). Hàng dệt may thuộc Danh mụcnày nhưng không phải là sản phẩm quân phục trang bị cho lực lượng vũ trang nướcngoài không phải xin Giấy phép của Bộ Công Thương.4. Nguyên liệu, phụ liệu sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục cho lực lượng vũtrang nước ngoài chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan từ khi nhập khẩu cho đến khisản phẩm quân phục thực xuất khỏi Việt Nam. Hoạt động gia công xuất khẩu thựchiện theo các quy định hiện hành.Điều 5. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phépThương nhân nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấyphép về Bộ Công Thương theo địa chỉ: Số 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thànhphố Hà Nội. Hồ sơ bao gồm:1. 01 (một) Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu quy định tại Phụ lục II;2. 01 (một) bản sao có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân Giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứngnhận đầu tư;3. 02 (hai) bản sao có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân Đơn đặt hàng hoặcvăn bản đề nghị giao kết hợp đồng kèm theo 02 (hai) ảnh mầu/ một mẫu sản phẩm đặtsản xuất, gia công. Đơn đặt hàng hoặc văn bản đề nghị giao kết hợp đồng phải thể hiệntối thiểu các thông tin: tên, địa chỉ và điện thoại của bên đặt hàng và bên nhận đặthàng sản xuất, gia công hàng quân phục cho lực lượng vũ trang nước ngoài, tên hàng,số lượng, giá trị thanh toán hoặc giá gia công, thời hạn thanh toán và phương thứcthanh toán, địa điểm và thời gian giao hàng;4. 01 (một) bản sao một trong các giấy tờ được quy định sau đây:a) Hợp đồng mua sắm (mua bán/ sản xuất/ gia công) ký giữa Bên đặt sản xuất, giacông với cơ quan chịu trách nhiệm mua sắm, đảm bảo hậu cần cho các lực lượng vũtrang nước ngoài;b) Xác nhận về đơn vị/ cơ quan/ tổ chức sử dụng cuối cùng sản phẩm quân phục đặtsản xuất, gia công tại Việt Nam, trong đó, thể hiện tối thiểu các thông tin: tên đơnvị/cơ quan/tổ chức sử dụng sản phẩm cuối cùng sản phẩm quân phục đặt may tại ViệtNam, tên bên đặt sản xuất, gia công, tên thương nhânViệt Nam nhận sản xuất, gia công xuất khẩu, nước nhập khẩu, được cấp bởi một trongcác cơ quan sau đây:- Cơ quan chịu trách nhiệm mua sắm, đảm bảo hậu cần cho lực lượng vũ trang nướcngoài;- Cơ quan chính quyền nước đặt hàng;- Cơ quan đại diện nước đặt hàng tại Việt Nam;Giấy tờ quy định tại khoản 4 Điều này phải được hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đạidiện Việt Nam tại nước sở tại hoặc tại Bộ Ngoại giao theo quy định tại Nghị định số2 111/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sựvà hợp pháp hóa lãnh sự.5. Trường hợp xuất khẩu sang Hoa Kỳ, khi lần đầu nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép,thương nhân nộp thêm 01 (một) bản sao có đóng dấu sao y bản chính của thương nhânVăn bản cấp mã số Nhà sản xuất (mã MID) hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳđược cấp bởi Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ CôngThương.Điều 6. Quy trình cấp Giấy phép1. Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệcủa thương nhân, Bộ Công Thương gửi xin ý kiến Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an.Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báocho thương nhân biết để sửa đổi và bổ sung hồ sơ.2. Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời củaBộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an, Bộ Công Thương cấp Giấy phép cho thương nhân.Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Bộ Công Thương có văn bản trả lời và nêu rõ lýdo.Điều 7. Cấp lại, sửa đổi, bổ sung và thu hồi Giấy phépThương nhân nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp lại, cấpsửa đổi, bổ sung Giấy phép về Bộ Công Thương theo địa chỉ: Số 54 Hai Bà Trưng,quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.1. Trong trường hợp Giấy phép bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng, thương nhân gửi hồ sơđề nghị Bộ Công Thương cấp lại Giấy phép như sau:a) 01 (một) Đơn đề nghị cấp lại theo mẫu quy định tại Phụ lục III;b) 01 (một) bản sao Giấy phép đã được cấp (nếu có);2. Trong trường hợp cần sửa đổi, bổ sung Giấy phép đã được cấp, thương nhân gửi hồsơ đề nghị Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Giấy phép như sau:a) 01 (một) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung theo mẫu quy định tại Phụ lục IV;b) 01 (một) bản sao có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân Giấy phép đã đượccấp;c) 01 (một) bản sao có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân các tài liệu chứngminh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.3. Đối với trường hợp cấp lại hoặc sửa đổi, bổ sung Giấy phép, trong vòng 07 (bảy)ngày làm việc, Bộ Công Thương xem xét cấp lại hoặc cấp sửa đổi, bổ sung giấy phépcho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp lại, cấp sửa đổi, bổ sung, Bộ Công Thươngcó văn bản trả lời và nêu rõ lý do.4. Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung về số lượng, mặt hàng hoặc nước nhập khẩu,hồ sơ, quy trình cấp thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.3