Thông tư 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc Lưu

89 1 18/11/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Thông tư 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 40/2015/TT-BCT Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2015THÔNG TƯQUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNHTHƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM - HÀN QUỐCSửa đổi, bổ sung theo Thông tư 48/2015/TT-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2015Quyết định 14365/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2015 Công bố thủ tục cấpGiấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu VKCăn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa;Thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc đã được Chính phủnước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc kýchính thức ngày 05 tháng 5 năm 2015 tại Hà Nội,Việt Nam;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứtrong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc.Điều 1. Quy tắc xuất xứ Việt Nam - Hàn QuốcBan hành kèm theo Thông tư này các Phụ lục sau để hướng dẫn thực hiện Chương 3Quy tắc xuất xứ và Quy trình cấp xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do ViệtNam - Hàn Quốc (sau đây gọi tắt là Hiệp định VKFTA):1. Quy tắc xuất xứ (Phụ lục I);2. Quy tắc cụ thể mặt hàng (Phụ lục II);3. Hướng dẫn thực hiện Điều 6 Phụ lục I (Phụ lục III);4. Quy trình cấp và kiểm tra xuất xứ (Phụ lục IV);5. Mẫu C/O VK do Việt Nam cấp (Phụ lục V);6. Mẫu C/O KV do Hàn Quốc cấp (Phụ lục VI);7. Mẫu Tờ khai bổ sung C/O (Phụ lục VII);8. Hướng dẫn kê khai C/O (Phụ lục VIII); và9. Danh mục các Tổ chức cấp C/O (Phụ lục IX).Điều 2. Thủ tục cấp và kiểm tra C/O1 Thủ tục cấp và kiểm tra C/O thực hiện theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theoThông tư này và Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của BộCông Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi (đượcsửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 01/2013/TT-BCT ngày 03 tháng 01 năm 2013 củaBộ Công Thương).Điều 3. Điều khoản thi hànhSửa đổi, bổ sung theo Thông tư 48/2015/TT-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2015Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016./.Nơi nhận:- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Tổng bí thư,Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;- Viện KSND tối cao;- Toà án ND tối cao;- Cơ quan TW của các Đoàn thể;- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);- Công báo;- Kiểm toán Nhà nước;- Các website: Chính phủ, Bộ Công Thương;- Các Sở Công Thương;- Bộ Công Thương: Bộ trưởng; các Thứ trưởng; Vụ Pháp chế; các Vụ, Cục; các Phòng QLXNK khu vực (20);- BQL các KCN và CX Hà Nội;- Lưu: VT, XNK (10).KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGTrần Tuấn Anh2