Thông tư 25/2016/TT-BXD Công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu Lưu

6 0 09/09/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Thông tư 25/2016/TT-BXD Công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ XÂY DỰNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 25/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2016 THÔNG TƯVỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ MÃ SỐ HS VẬT LIỆU AMIĂNGTHUỘC NHÓM AMFIBOLE CẤM NHẬP KHẨUCăn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạtđộng đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng;Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư về việc công bố danh mục và mã số HSvật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu.Điều 1. Công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấmnhập khẩu (có phụ lục kèm theo).Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2016 và thaythế Thông tư số 03/2012/TT-BXD ngày 05/9/2012 của Bộ Xây dựng về việc côngbố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu.Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Thông tư này./. Nơi nhận:- Văn phòng TW Đảng;- Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;- Tòa án nhân dân tối cao;- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGBùi Phạm Khánh1 - Các Sở Xây dựng;- Công báo, Website Chính phủ, Website Bộ Xây dựng;- Lưu: VT, PC, VLXD. PHỤ LỤC(Kèm theo Thông tư số 25/2016/TT-BXD ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng BộXây dựng)Danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩuTT Mã HS Mô tả hàng hóa Amiăng1 2524.10.00 - Crocidolite:Crocidolite (amiăng xanh): Dạng sợi, màu xanh, công thức hóa học: 3H2O.2Na2O.6(Fe2Mg)O.2Fe2O3.17SiO2;2 2524.90.00 - Loại khác: 2524.90.00Amosite (amiăng nâu): Dạng sợi, màu nâu, công thức hóa học: 5,5FeO.1,5MgO.8SiO2.H2O;Anthophilite: Dạng sợi, có màu, công thức hóa học: 7(Mg,Fe)O.8SiO2(OH)2;Actinolite: Dạng sợi, có màu, công thức hóa học: 2CaO4MgO.FeO.8SiO2.H2O;Tremolite: Dạng sợi, có màu, công thức hóa học: 2CaO.5MgO.8SiO2.H2OAmiăng thô ở dạng đá, sợi thô, sợi đã được đập nhỏ, hạt mỏng, bộthay amiăng phế liệu thuộc các mã số nêu trên. Khi amiăng đã được gia công quá mức (nhuộm, chải...), đã qua xử lý và đã làm thành các thành phẩmcủa amiăng thì tùy theo mặt hàng cụ thể để phân loại vào các mã số tương ứng. 2