Thông tư 20/2014/TT-BKHCN về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng Lưu

6 0 15/07/2014 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Thông tư 20/2014/TT-BKHCN về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 20/2014/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014 THÔNG TƯQUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀNCÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNGThay thế bởi Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13 tháng 11 năm 2015Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Côngnghệ;Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủQuy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tếvà các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của của Chínhphủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ;Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định việc nhập khẩumáy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.Điều 1. Phạm vi điều chỉnh1. Thông tư này quy định điều kiện và thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị, dâychuyền công nghệ đã qua sử dụng, bao gồm cả phụ tùng, linh kiện, bộ phận thay thế.2. Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp nhập khẩu máy móc, thiết bị,dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng sau đây:a) Quá cảnh; chuyển khẩu; tạm nhập, tái xuất (trừ các hợp đồng gia công; trường hợpnhập khẩu để sản xuất, thi công thực hiện các dự án đầu tư); tạm xuất, tái nhập; thựchiện hợp đồng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng;b) Phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, trong nước chưa sản xuấtđược;c) Nhận chuyển giao từ các khu chế xuất trong nước;d) Phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng;đ) Hàng viện trợ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài.Điều 2. Đối tượng áp dụng1 Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức,cá nhân có liên quan đến việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đãqua sử dụng theo quy định tại Điều 1 Thông tư này.Điều 3. Giải thích từ ngữTrong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:1. Dây chuyền công nghệ là hệ thống các thiết bị, công cụ, phương tiện được bố trí lắpđặt theo sơ đồ, quy trình công nghệ bảo đảm vận hành đồng bộ để sản xuất sản phẩm.2. Thời gian sử dụng (tính theo năm) là thời gian được xác định từ năm sản xuất đếnnăm nhập khẩu của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.3. Chất lượng còn lại (tính theo %) so với chất lượng ban đầu là mức độ đạt được củacác thông số kỹ thuật của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng sovới các thông số kỹ thuật của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ khi chưa sửdụng (mới 100%).Điều 4. Nguyên tắc quản lý việc nhập khẩu1. Khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệmới, công nghệ cao, trình độ công nghệ tiên tiến.2. Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu phải đáp ứngcác yêu cầu về chất lượng, an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.3. Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được nhập khẩu ngoàiviệc đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư này, phải đáp ứng các quy định hiệnhành của Chính phủ, Bộ, ngành về nhập khẩu hàng hóa.Điều 5. Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng cấm nhập khẩuMáy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng cấm nhập khẩu bao gồm:1. Thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lýmua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.2. Thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu, Danh mục phương tiệnđã qua sử dụng cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều củaNghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạtđộng đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.3. Thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu doBộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BTTTTngày 17 tháng 7 năm 2012 quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã quasử dụng cấm nhập khẩu.4. Các Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu do các Bộ, ngành khác banhành theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của2 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóaquốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nướcngoài.Điều 6. Điều kiện nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng1. Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng không thuộc Điều 5 Thông tư này và không thuộckhoản 2 Điều này được phép nhập khẩu nếu đáp ứng các điều kiện sau:a) Có thời gian sử dụng không quá 05 năm;b) Có chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên.2. Điều kiện nhập khẩu đối với một số trường hợp đặc biệt:a) Các loại máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu nếu có thời gian sửdụng không quá 03 năm và chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trởlên, bao gồm:- Máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp.- Máy móc, thiết bị sử dụng trong ngành bia, rượu, nước giải khát có cồn và khôngcồn.- Máy móc, thiết bị ngành bưu chính: thiết bị chia chọn thư, bưu kiện; máy lồng gấpphong bì; máy sản xuất phong bì; thiết bị băng tải.b) Các loại máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu nếu có thời gian sửdụng không quá 07 năm và chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trởlên, bao gồm:- Máy móc, thiết bị trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản.- Máy móc, thiết bị phục vụ đóng tàu, sửa chữa tàu.- Máy móc, thiết bị phục vụ xây dựng công trình dầu khí biển.- Máy móc, thiết bị phục vụ xây dựng công trình hạ tầng giao thông.- Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất trong ngành in: máy ghi phim, máyghi kẽm, máy tạo khuôn in, máy dao xén (cắt) giấy, máy đóng sách (đóng thép hoặckhâu chỉ), máy gấp sách, máy vào bìa sách.c) Các loại máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu nếu có thời gian sửdụng không quá 10 năm và chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trởlên, bao gồm:- Động cơ máy thủy sử dụng cho tàu đánh bắt xa bờ.- Máy kỵ mã liên hợp phục vụ hoạt động sản xuất trong ngành in.d) Các loại máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu nếu có thời gian sửdụng không quá 15 năm và chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trởlên, bao gồm: máy in offset, máy in ống đồng, máy in flexo phục vụ hoạt động sảnxuất trong ngành in.Điều 7. Điều kiện nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng3