Thông tư 15/2014/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng Lưu

28 1 15/09/2014 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Thông tư 15/2014/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ XÂY DỰNG---------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------Số: 15/2014/TT-BXD Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2014 THÔNG TƯBan hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựngCăn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chitiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Xét đề nghị củaVụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về“Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng”, mã số QCVN 16:2014/BXD.Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Sản phẩm,hàng hóa vật liệu xây dựng”, mã số QCVN 16:2014/BXDĐiều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2014 và thay thế Thông tưsố 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuậtquốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịchUỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. Nơi nhận:- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Văn phòng Chính phủ;- Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Toà án nhân dântối cao;- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG(Đã ký)Nguyễn Trần Nam - Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Sở QHKT TP Hà Nội, TP HCM;- Các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng, Thanh tra XD;- Công báo, Website của Chính phủ, Website của Bộ Xây dựng;- Lưu: VP, PC, KHCN&MT (10). QCVN 16: 2014/BXDQUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIAVỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNGNational Technical Regulations on Products, Goods of Building Materials MỤC LỤCLời nói đầuPhần 1. QUY ĐỊNH CHUNG1.1. Phạm vi điều chỉnh1.2. Đối tượng áp dụng1.3. Giải thích từ ngữ1.4. Quy định chung1.5. Tài liệu viện dẫnPHẦN 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT2.1. Nhóm sản phẩm clanhke xi măng và xi măng2.2. Nhóm sản phẩm kính xây dựng2.3. Nhóm sản phẩm phụ gia cho xi măng, bê tông và vữa2.4. Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp; sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm định hình; ống nhựa polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U)và sản phẩm trên cơ sở gỗ2.5. Nhóm sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm và vật liệu xảm khe2.6. Nhóm sản phẩm gạch, đá ốp lát2.7. Nhóm sản phẩm sứ vệ sinh2.8. Nhóm sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa2.9. Nhóm sản phẩm cửa sổ, cửa đi2.10. Nhóm sản phẩm vật liệu xâyPHẦN 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ3.1. Quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy3.2. Quy định về bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản3.3. Tổ chức thực hiện