Thông tư 124/2007/TT-BTC hướng dẫn về in, phát hành, sử dụng, quản lý tem thuốc lá điếu nhập khẩu, tem xì gà nhập khẩu Lưu

6 0 26/10/2007 Nguồn : TCHQ 9 Trang pdf
Đọc tài liệu Miễn phí
Thông tư 124/2007/TT-BTC hướng dẫn về in, phát hành, sử dụng, quản lý tem thuốc lá điếu nhập khẩu, tem xì gà nhập khẩu

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 124/2007/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2007 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ IN, PHÁT HÀNH, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ TEM THUỐC LÁ ĐIẾU NHẬP KHẨU, TEM XÌ GÀ NHẬP KHẨU Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài; Căn cứ công văn số 6889/VPCP-KTTH ngày 22/11/2006 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc dán tem đối với hàng hoá nhập khẩu và sản xuất trong nước; công văn số 319/VPCP-V.I ngày 16/01/2007 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về việc tiêu huỷ thuốc lá lậu, thuốc lá giả; Căn cứ Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá; Để chống tiêu thụ thuốc lá điếu, xì gà nhập lậu; góp phần bảo vệ sản xuất trong nước, bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc dán tem và quản lý tem đối với thuốc lá điếu nhập khẩu, xì gà nhập khẩu như sau: I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Thông tư này quy định việc in, phát hành, sử dụng, quản lý tem thuốc lá điếu, tem xì gà nhập khẩu (sau đây gọi là tem). 2. Thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu vào Việt Nam phải được dán tem, trừ các trường hợp sau: 2.1. Thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế theo quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành. 2.2. Các trường hợp nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà quy định tại các điểm 4, 5, 6, 7, Mục I, Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTM-BCN ngày 10/01/2007 của liên Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài. 3. Doanh nghiệp thương mại nhà nước được chỉ định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà theo hướng dẫn tại khoản 1, Mục II Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTM-BCN ngày 10/01/2007 của liên Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp (Sau đây gọi là doanh nghiệp nhập khẩu) có trách nhiệm: 3.1. Nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà theo đúng Danh mục thuốc lá điếu nhập khẩu, xì gà nhập khẩu, đảm bảo các yêu cầu quy định tại Mục III Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTM-BCN ngày 10/01/2007 của liên Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương). 3.2. Chịu trách nhiệm trong trường hợp các bên liên quan trong hợp đồng nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà không thực hiện đúng các quy định của Thông tư này. 3.3. Khai báo và làm thủ tục Hải quan đối với thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu tại các cửa khẩu quốc tế (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTM-BCN ngày 10/01/2007) và phải thực hiện theo các quy định của Luật Hải quan. II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ 1. Tem thuốc lá điếu nhập khẩu, tem xì gà nhập khẩu do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) thống nhất phát hành theo hai mẫu (02 mẫu) được trình bày tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp có sự thay đổi về mẫu tem thuốc lá điếu nhập khẩu, tem xì gà nhập khẩu, Bộ Tài chính sẽ ban hành Quyết định sửa đổi mẫu tem. 2. Tem thuốc lá điếu nhập khẩu, tem xì gà nhập khẩu được in, phát hành, quản lý và sử dụng theo quy định tại Chế độ quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế ban hành kèm theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng ấn chỉ thuế và các quy định tại Thông tư này. 3. Dán tem 3.1. Nguyên tắc Thuốc lá điếu nhập khẩu, xì gà nhập khẩu phải được đóng vào thành bao, gói hoặc hộp. Mỗi bao, gói, hộp thuốc lá nhập khẩu, xì gà nhập khẩu được dán một (01) con tem. Trường hợp bao, gói, hộp thuốc lá nhập khẩu, xì gà nhập khẩu có sử dụng màng bóng kính bọc bên ngoài thì tem phải được dán vào bao, gói, hộp trước khi được đóng màng bóng kính phủ bên ngoài. 3.2. Vị trí dán tem 3.2.1. Vị trí dán tem thuốc lá nhập khẩu - Thuốc lá bao mềm: Tem thuốc lá nhập khẩu dán ngay ở mặt trên giữa miệng bao, vắt cân đối theo chiều dài của tem qua hai mặt trước và mặt sau của bao thuốc lá (hình mô tả vị trí dán tem được trình bày tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này) - Thuốc lá bao giấy cứng (bao cứng): Tem thuốc lá nhập khẩu dán choàng ở phía trên bên phải của mặt sau sang mặt cạnh nơi mở bao thuốc lá (hình mô tả vị trí dán tem được trình bày tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này). - Thuốc lá có vỏ bao được làm bằng hộp gỗ, hộp kim loại hoặc vật liệu bao bì khác, thì tem phải được dán vắt qua điểm tiếp giáp giữa hai mép nối của phần nắp và phần thân của bao, hộp, gói và phải đảm bảo nguyên tắc khi mở bao, hộp, gói tem sẽ rách. 3.2.2. Vị trí dán tem xì gà nhập khẩu Vị trí dán tem xì gà nhập khẩu phải vắt qua điểm tiếp giáp giữa hai mép nối của phần nắp và phần thân của bao, hộp, gói và phải đảm bảo nguyên tắc khi mở bao, hộp, gói tem sẽ rách. 4. Cấp phát tem thuốc lá điếu nhập khẩu, tem xì gà nhập khẩu 4.1. Trách nhiệm cấp tem Tổng cục Thuế có trách nhiệm tổ chức in và cấp phát tem cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để Cục thuế cấp cho doanh nghiệp nhập khẩu. 4.2. Thủ tục và thời hạn Căn cứ công văn đề nghị cấp tem của Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị cấp tem, Tổng cục Thuế thực hiện việc cấp tem thuốc lá điếu, tem xì gà nhập khẩu cho Cục thuế. Doanh nghiệp nhập khẩu căn cứ vào số lượng bao, gói, hộp thuốc lá điếu nhập khẩu, xì gà nhập khẩu theo hợp đồng ký với nước ngoài, có công văn đề nghị theo mẫu số 01/CVCT đính kèm Thông tư này gửi Cục Thuế quản lý trực tiếp. Trong thời hạn tối đa không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị cấp tem, Cục thuế căn cứ vào số lượng tem doanh nghiệp nhập khẩu đề nghị cấp tem cho doanh nghiệp. 5. Thời hạn đăng ký số lượng tem từng loại dự kiến sử dụng Doanh nghiệp nhập khẩu phải đăng ký số lượng tem từng loại dự kiến sử dụng với Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đăng ký nộp thuế trước ngày 30 tháng 10 hàng năm. Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp nhu cầu sử dụng tem thuốc lá điếu nhập khẩu và tem xì gà nhập khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn và báo cáo Tổng cục Thuế trước ngày 15 tháng 11 hàng năm để Tổng cục Thuế tổ chức in đảm bảo nhu cầu sử dụng trong năm. Riêng trong năm 2007, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam dự trù số lượng tem thuốc lá điếu nhập khẩu, tem xì gà nhập khẩu gửi Tổng cục Thuế để Tổng cục Thuế in đảm bảo nhu cầu sử dụng của năm 2007. 6. Chuyển tem ra nước ngoài Doanh nghiệp nhập khẩu thực hiện chuyển tem ra nước ngoài phải làm thủ tục hải quan theo quy định của Luật Hải quan. 7. Lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng tem và quyết toán sử dụng tem