Thông tư 07/2015/TT-BCT ngày 12/05/2015 Quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu có xuất xứ từ các nước ASEAN Lưu

19 0 12/05/2015 Nguồn : Không rõ 2 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Thông tư 07/2015/TT-BCT ngày 12/05/2015 Quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu có xuất xứ từ các nước ASEAN

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 07/2015/TT-BCT Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2015 THÔNG TƯQUY ĐỊNH VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬPKHẨU THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU CÓ XUẤT XỨ TỪ CÁC NƯỚC ASEANCăn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tếvà các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Căn cứ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quyđịnh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng chống tác hại thuốc lá vềkinh doanh thuốc lá;Thực hiện cam kết xóa bỏ hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định Thương mại hàng hóaASEAN;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định việc không áp dụng hạnngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu có xuất xứ từ các nước ASEAN.Điều 1. Quy định chung1. Không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với các mặt hàng thuốc lánguyên liệu (Mã HS 2401) có xuất xứ từ các nước ASEAN.2. Việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu từ các nước ASEAN không thuộc phạm vi điềuchỉnh của Điều 5 về Hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan quy định tạiThông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt độngmua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnhhàng hóa với nước ngoài và các văn bản có liên quan khác.Điều 2. Đối tượng áp dụngĐối tượng áp dụng là các thương nhân có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu do Bộ CôngThương cấp.Điều 3. Quy định thuế suất thuế nhập khẩuThuế suất thuế nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu có xuất xứ từ các nước ASEAN thựchiện theo quy định của Bộ Tài chính.1 Đối với việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu có xuất xứ từ CHDCND Lào và Vươngquốc Campuchia, ngoài việc thực hiện theo quy định tại Thông tư này, trường hợp sốlượng nhập khẩu nằm trong lượng hạn ngạch thuốc lá nguyên liệu quy định tại Hiệpđịnh Thương mại ký với CHDCND Lào hoặc Bản thỏa thuận về việc thúc đẩy thươngmại song phương ký với Vương quốc Campuchia sẽ được hưởng mức thuế suất thuếnhập khẩu ưu đãi quy định tại các Hiệp định/Bản thỏa thuận này.Điều 4. Hiệu lực thi hànhThông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015./. Nơi nhận:- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Tổng Bí Thư;- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;- Viện KSND tối cao;- Tòa án ND tối cao;- Cơ quan TW của các Đoàn thể;- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính);- Kiểm toán Nhà nước;- Công báo;- Website Chính phủ;- Website Bộ Công Thương;- Các Sở Công Thương;- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng; các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;- Lưu: VT, XNK(10).KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGTrần Tuấn Anh 2