Thông tư 07/2006/TT-BTM hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo Nghị định 19/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa Lưu

42 5 17/04/2006 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Thông tư 07/2006/TT-BTM hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo Nghị định 19/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa

Từ khóa : Thủ tục cấp C/O

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ THƯƠNG MẠI---------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------------Số: 07/2006/TT-BTM Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2006 THÔNG TƯHƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP VÀ QUẢN LÝ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬNXUẤT XỨ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2006/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ XUẤTXỨ HÀNG HÓA Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Thương mại;Căn cứ Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa;Bộ Thương mại hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứhàng hóa như sau:I. QUY ĐỊNH CHUNG1. Phạm vi điều chỉnha) Thông tư này hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuấtxứ (sau đây gọi tắt là C/O) cho: - Hàng hóa xuất khẩu thuộc diện không được hưởng ưu đãi thuế quan và phi thuếquan theo quy định tại Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 củaChính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa; - Hàng hóa xuất khẩu thuộc diện được hưởng ưu đãi theo chế độ ưu đãi phổ cập thuếquan và các chế độ ưu đãi khác ngoại trừ những chế độ ưu đãi được nêu tại điểm b,khoản 1, mục I của Thông tư này. b) Đối với hàng hóa xuất khẩu sang các quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc diện đượchưởng ưu đãi thuế quan hoặc phi thuế quan theo các điều ước quốc tế mà Việt Namđã ký kết hoặc gia nhập, việc cấp C/O được thực hiện theo các văn bản do BộThương mại ban hành hướng dẫn thực thi phần quy tắc xuất xứ của các điều ướcquốc tế có liên quan đó. 2. Mẫu C/Oa) Mẫu C/O được cấp theo thủ tục quy định tại Thông tư này bao gồm: - C/O Mẫu A cấp cho các sản phẩm của Việt Nam xuất khẩu sang các nước, vùnglãnh thổ dành cho Việt Nam chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập; - C/O dệt may cấp cho các sản phẩm dệt may của Việt nam xuất khẩu theo các Hiệpđịnh quốc tế mà Việt Nam là thành viên;- C/O hàng dệt thủ công, cấp cho các sản phẩm dệt thủ công của Việt Nam, xuấtkhẩu sang EU theo Nghị định thư D bổ sung cho Hiêp định hàng dệt may giữa ViệtNam và EU;- C/O cho hàng cà phê, cấp cho sản phẩm cà phê xuất khẩu của Việt Nam theo quyđịnh của Tổ chức cà phê thế giới;- Các loại C/O do nước nhập khẩu sản phẩm của Việt Nam quy định hoặc được quyđịnh trong các Hiệp định quốc tế khác mà Việt Nam là thành viên; - C/O mẫu B cấp cho sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam trong các trường hợpNgười xuất khẩu không đề nghị cấp một trong các loại mẫu C/O nói trên;b) Mỗi mặt hàng thông thường sẽ được cấp một trong các mẫu C/O đã được liệt kêtại điểm a, khoản 2, mục I của Thông tư này. Riêng đối với cà phê xuất khẩu, ngoàimẫu C/O cho hàng cà phê, cấp cho sản phẩm cà phê xuất khẩu của Việt Nam theoquy định của Tổ chức cà phê thế giới, Người xuất khẩu có thể đề nghị cấp thêmmẫu A hoặc mẫu B. Ngoài ra, Tổ chức cấp C/O có thể cấp thêm các mẫu C/O kháctheo quy định của nước nhập khẩu; c) Các mẫu C/O nói tại khoản 2, mục I của Thông tư này sẽ do Tổ chức cấp C/Ophát hành. 3. Hình thức cấp C/OC/O được cấp dưới 2 hình thức sau:a) Cấp C/O bằng giấy: là hình thức cấp C/O giấy trực tiếp cho doanh nghiệp tại Tổchức cấp C/O;b) Cấp C/O điện tử: là hình cấp C/O thông qua Hệ thống quản lý và cấp chứng nhậnxuất xứ điện tử của Bộ Thương mại (sau đây gọi tắt là eCOSys), được Bộ trưởngBộ Thương mại phê duyệt triển khai tại Quyết định số 0519/QĐ-BTM ngày21/3/2006 và các hình thức cấp C/O điện tử khác được Bộ Thương mại đồng ý chotriển khai thực hiện sau này; c) Điều kiện để tham gia eCOSys sẽ do Bộ Thương mại công bố cụ thể khi hệ thốngđã được triển khai thực tế. 4. Trách nhiệm của Người đề nghị cấp C/ONgười đề nghị cấp C/O có trách nhiệm:a) Lập và nộp hồ sơ thương nhân cho Tổ chức cấp C/O đối với thương nhân đề nghịcấp C/O lần đầu;b) Lập và nộp Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O đầy đủ cho Tổ chức cấp C/O; c) Chứng minh hàng hoá xuất khẩu đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ và tạo điều kiện thuậnlợi cho Tổ chức cấp C/O và Tổ chức giám định trong việc xác minh xuất xứ hàng hoá; d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung khaitrong Hồ sơ thương nhân và Bộ hồ sơ xin cấp C/O cũng như xuất xứ của hàng hóaxuất khẩu, kể cả trong trường hợp được Người xuất khẩu uỷ quyền;đ) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồsơ điện tử trong trường hợp doanh nghiệp xin cấp C/O điện tử;e) Báo cáo kịp thời cho Tổ chức cấp C/O tại nơi thương nhân đã đề nghị cấp vềnhững lô hàng bị nước nhập khẩu từ chối công nhận C/O do các Tổ chức cấp C/Ocủa Việt Nam cấp (nếu có).5. Trách nhiệm của Tổ chức cấp C/OTổ chức cấp C/O có trách nhiệm: - Hướng dẫn Người đề nghị cấp C/O nếu được yêu cầu;- Tiếp nhận, kiểm tra Bộ hồ sơ thương nhân và bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O;- Xác minh thực tế xuất xứ của sản phẩm khi cần thiết; - Cấp C/O khi hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ và Bộ hồ sơ đáp ứng các quyđịnh của Thông tư này;- Lưu trữ hồ sơ C/O;- Gửi mẫu chữ ký của những Người được ủy quyền ký C/O và con dấu của Tổ chứccấp C/O cho Vụ Xuất Nhập khẩu của Bộ Thương mại hoặc Phòng Thương mại vàCông nghiệp Việt Nam (trong trường hợp các đơn vị trực thuộc Phòng) để đăng kývới cơ quan hải quan của nước nhập khẩu;- Giải quyết các khiếu nại về C/O theo quy định tại khoản 1, mục IV của Thông tưnày;- Giữ bí mật hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc kiểm tra, xác nhận xuất xứ.6. Trách nhiệm của Tổ chức giám định- Giám định xuất xứ hàng hóa khi được Người đề nghị cấp C/O yêu cầu; - Giám định viên khi giám định về xuất xứ phải có kiến thức chuyên môn về xuất xứhàng hóa.II. THỦ TỤC CẤP C/O1. Đăng ký Hồ sơ thương nhân a) Khi nộp đơn đề nghị cấp C/O lần đầu tiên cho Tổ chức cấp C/O, Người đề nghịcấp C/O phải nộp những giấy tờ sau: - Đăng ký mẫu chữ ký của Người được ủy quyền ký Đơn đề nghị cấp C/O và condấu của thương nhân (Phụ lục I); - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân (bản sao có dấu sao y bảnchính);