Thông báo 313/TB-TCHQ năm 2014: Thép tấm không hợp kim, tráng thiếc dùng để sản xuất vỏ hộp. KT(mm) 0,23x760x1140. Lưu

3 0 13/01/2014 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
Đọc tài liệu Miễn phí

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 313/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khNu, thuế nhập khNu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am; Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khNu, Biểu thuế nhập khNu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XN K - Chi nhánh Hải Phòng tại Thông báo số 0144/TB-CN HP ngày 24.12.2013 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XN K, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: Thép tấm không hợp kim, tráng thiếc dùng để sản xuất vỏ hộp. KT(mm) 0,23x760x1140. 2. Đơn vị nhập khNu: Công ty CP Savican. 3. Số, ngày tờ khai hải quan: 20387/N KD01 ngày 2.12.2013 tại Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV1, Cục Hải quan Hải Phòng4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép không hợp kim cán phẳng (hàm lượng C ≈ 0,086% tính theo trọng lượng), chiều dày 0,23mm, chiều rộng lớn hơn 600mm, tráng thiếc. 5. Kết quả phân loại: Tên thương mại: Printed tinplateTên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không hợp kim cán phẳng (hàm lượng C ≈ 0,086% tính theo trọng lượng), chiều dày 0,23mm, chiều rộng lớn hơn 600mm, tráng thiếc. Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin N hà sản xuất: Baoshan Iron&Steel Co., Ltdthuộc nhóm 7210, phân nhóm 7210.12 - Có chiều dày dưới 0,5mm, mã số 7210.12.90 - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am và Biểu thuế nhập khNu ưu đãi.Thông báo này có hiệu lực từ ngày ban hành./. Nơi nhận: - LĐ Tổng cục; - Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện); - Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV1; - Website Hải quan; - Trung tâm PTPL HH XN K và các CN ; - Lưu: VT, TXN K (3b) KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Hoàng Việt Cường