Thông báo 305/TB-TCHQ năm 2016: Chất tạo kết dính (Crosslinker agent) - KA1580. Hàng mới 100% (Mục 10). Lưu

98 6 12/01/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
Đọc tài liệu Miễn phí

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 305/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phNm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am; Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khNu (Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh) tại thông báo số 2210/TB-PTPL ngày 30/9/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khNu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: Chất tạo kết dính (Crosslinker agent) - KA1580. Hàng mới 100% (Mục 10). 2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TN HH Mercury Advanced Materials (Bình Dương); Địa chỉ: Số 06 VSIPII-A, Đường số 17, KCN Việt N am - Singapore II - A, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; MST: 3701816320 3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10046415784/A12 ngày 6/7/2015 tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng XN K ngoài KCN (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương)4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Trimethylolpropane tris[3-(2-methylaziridin-1-yl)propionate].5. Kết quả phân loại: Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Trimethylolpropane tris[3-(2-methylaziridin-1-yl)propionate]. thuộc nhóm 29.33 “Hợp chất dị vòng chỉ chứa (các) dị tố ni tơ”, phân nhóm “- Loại khác”, phân nhóm 2933.99 “- - Loại khác”: mã số 2933.99.90 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am./.Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. Nơi nhận: - Tổng cục trưởng (để b/cáo); - Các Cục HQ tỉnh, tp. (để t/hiện); - Chi cục Hải quan Quản lý hàng XN K ngoài KCN (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương); - Trung tâm PTPL HH XN K và các chi nhánh; - Công ty TN HH Mercury Advanced Materials (Bình Dương); Địa chỉ: Số 06 VSIP II-A, Đường số 17, KCN Việt N am - Singapore II - A, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; - Website Hải quan; - Lưu: VT, TXNK-PL-Thảo (3b).KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Dương Thái