Quyết định 817/QĐ-TCHQ ngày 24/03/2015 về Danh mục hàng hóa rủi ro về xuất xứ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu Lưu

8 1 24/03/2015 Nguồn : Không rõ 3 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Quyết định 817/QĐ-TCHQ ngày 24/03/2015 về Danh mục hàng hóa rủi ro về xuất xứ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 817/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2015 QUYẾT ĐỊNHBAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA RỦI RO VỀ XUẤT XỨ TRONG LĨNHVỰC XUẤT NHẬP KHẨUTỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUANCăn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan;Căn cứ Thông tư số 175/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan;Căn cứ Quyết định số 3273/2013/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởngBộ Tài chính về việc ban hành Quy định áp dụng quản lý rủi ro trong thủ tục hải quanđối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;Căn cứ Quyết định số 279/2014/QĐ-BTC ngày 14 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Bộ tiêu chí quản lý rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục hàng hóa rủi ro về xuất xứ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận:- Như Điều 3; - Bộ Tài chính (để báo cáo);- Đ/c Tổng cục trưởng (để b/cáo);- Lưu: VT, GSQL (5b).KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG1 Vũ Ngọc Anh DANH MỤCHÀNG HÓA RỦI RO VỀ XUẤT XỨ TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU(Ban hành kèm Quyết định số: 817/QĐ-TCHQ ngày 24 tháng 3 năm 2015)STTMãDanhmụcTên hànghóa rủi roMã số HScủa hànghóa rủi roMô tảrủi roCác chỉ số rủi ro củahàng hóaBiện phápáp dụngGhichúTêngọi(theomôtả)Nhãnhiệu/Tênkhoahọc/TêntiếngAnhXuấtxứHànghóangụytrangCác chỉ sốkhácKiểmtrachitiếthồsơKiểmtrathực tếKiểmtrasauthôngquan(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(11)(12) (13)1RRxxNKThép hợp kim có chứa nguyên tố Bo 7225; 7226; 7227; 7228Né tránh yêu cầu nộp C/O ngay tại thờiđiểm đăng ký tờ khai đối vớithép hợp kim cóchứa nguyêntố BoTrungQuốcThéphợpkimkhácKhai báo sai chủng loại, thành phần cấu tạo của thép hợp kim X 2 RRxxNKĐiện thoại di Q-Mobile851712 Giả mạo C/O TrungQuốc DNNK: Cty TNHHviễn thông X 2 động form EAn Bình.DNXK: Shenzhen Tinno Mobile Technology Co,LTD; Shenzhen Zhenxinghai import&export Co,LTD.3RRxxNKGạch lát nền đã nung (xuất xứ TrungQuốc) 69049000;6908Giả mạo xuất xứ ViệtNamTrungQuốcGạchbánthànhphẩm,xươnggạchloại hình GC, SXXK, TN-TX;Chứng từ, bao bì bên ngoài thường ghixuất xứ thực TQ X 7 RRxxNKThépkhông gỉcánnguội, ởdạngcuộnhoặctấmvớiđộdàynhỏhơnhoặcbằng3,5m 72193200;72193300;72193400;72193500;72199000;72202010;72202090;72209010;72209090Né tránh thuế chống bán phá giácủa VN bằng việc giả mạo, hợp thức hóa hồ sơ, khai báo saiTrung Quốc, Đài Loan, Indonesia, Malaysia: - LianzhongStainless Steel Corporation (LISCO);- Fujian Southeast Stainless Co., Ltd (FSSS);- PT Jindal Stainless Indonesia (JSI);X 7896/QĐ-BCTngày5/9/20143