Quyết định 788/QĐ-BTC ngày 27/04/2015 Công bố thủ tục hành chính mới về xuất khẩu vàng trang sức, kỹ nghệ và sản phẩm khác bằng vàng thuộc nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu trong lĩnh vực thuế quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà n Lưu

0 0 27/04/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Quyết định 788/QĐ-BTC ngày 27/04/2015 Công bố thủ tục hành chính mới về xuất khẩu vàng trang sức, kỹ nghệ và sản phẩm khác bằng vàng thuộc nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu trong lĩnh vực thuế quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 788/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VỀ XUẤT KHẨUVÀNG TRANG SỨC, KỸ NGHỆ VÀ CÁC SẢN PHẨM KHÁC BẰNG VÀNGTHUỘC CÁC NHÓM 71.13, 71.14, 71.15 TRONG LĨNH VỰC THUẾ QUANTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ TÀI CHÍNHBãi bỏ theo Quyết định 2280/QĐ-BTC ngày 21 tháng 10 năm 2016BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNHCăn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;Căn cứ Thông tư số 36/2015/TT-BTC ngày 23/03/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu;Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quảnlý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính mới ban hành về xuất khẩu vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu trong lĩnh vực thuế quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (Phụ lục kèm theo).Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2015Điều 3. Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận:KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG1 - Như Điều 3;- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;- Lưu VT, Vụ CST(PXNK).Vũ Thị Mai THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNGQUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH(Ban hành kèm theo Quyết định số 788/QĐ-BTC ngày 27 tháng 04 năm 2015 của Bộtrưởng Bộ Tài chính)1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chínhSTT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện1 Nộp Phiếu kết quả thử nghiệm giám định hàm lượng vàng dưới95%Thuế quan Cục Hải quan, Chi cục Hải quan các tỉnh, thành phố2. Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.- Trình tự thực hiện: Theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Thông tư số 38/2015/TT-BTC).- Cách thức thực hiện: Theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.- Thành phần, số lượng hồ sơ: Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. Ngoài ra, phải có Phiếu kết quả thử nghiệm xác định hàm lượng vàng dưới 95% do tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ có tên quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 36/2015/TT-BTC cấp (xuất trình 01 bản chính để đối chiếu, nộp 01 bản sao cho cơ quan hải quan).- Thời hạn giải quyết: Theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu có hàm lượng vàng dưới 95% kê khai mức thuế xuất khẩu 0%. Không áp dụng đối với doanh nghiệp xuất khẩu theo hình thức gia công xuấtkhẩu hoặc có đủ điều kiện xác định là được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu,xuất khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu.2 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Hải quan, Chi cục Hải quan các tỉnh, thành phố.- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu kết quả thử nghiệm xác định hàm lượng vàng dưới 95% do Tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định gồm: Trungtâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, Viện Ngọc học và Trang sức Doji, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Trung tâm vàng hoặc tổ chức có quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp.- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:+ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.+ Thông tư số 36/2015/TT-BTC ngày 23/3/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu.3