Quyết định 36/2016/QĐ-TTg năm 2016 Quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu Lưu

8 0 01/09/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Quyết định 36/2016/QĐ-TTg năm 2016 Quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

Bình luận

Thông tin bài viết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 36/2016/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2016 QUYẾT ĐỊNHQUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG THUẾ SUẤT THÔNG THƯỜNG ĐỐI VỚIHÀNG HOÁ NHẬP KHẨUCăn cứ Luật Tổ chức chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH ngày 06 tháng 4 năm2016;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định việc áp dụng thuế suất thôngthường đối với hàng hoá nhập khẩu.Điều 1. Phạm vi điều chỉnhQuyết định này quy định quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hànghoá nhập khẩu theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu.Điều 2. Đối tượng áp dụng1. Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.2. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhậpkhẩu hàng hóa.3. Cơ quan hải quan, công chức hải quan.4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác khi thực hiện chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.Điều 3. Việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu1. Biểu thuế suất nhập khẩu thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu ban hành kèmtheo Quyết định này gồm:a) Danh mục (mô tả hàng hóa và mã hàng 08 chữ số) của các mặt hàng có mức thuếsuất nhập khẩu ưu đãi bằng 0% quy định tại Mục I, Mục II Phụ lục II Nghị định số122 /2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩuưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩungoài hạn ngạch thuế quan.1 b) Mức thuế suất thông thường quy định cho từng mặt hàng tại Biểu thuế suất thôngthường đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Quyếtđịnh này.2. Hàng hóa nhập khẩu không có tên trong danh mục của Biểu thuế suất nhập khẩuthông thường tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này và không thuộc trườnghợp hàng hóa nhập khẩu áp dụng thuế suất ưu đãi hoặc thuế suất ưu đãi đặc biệt theoquy định tại khoản a, b Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13 thìáp dụng mức thuế suất thông thường bằng 150% mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi củatừng mặt hàng tương ứng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhậpkhẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩungoài hạn ngạch thuế quan.Điều 4. Tổ chức thực hiện1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2016.2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chínhphủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:- Ban Bí thư Trung ương Đảng;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;- Văn phòng Tổng bí thư;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;- Văn phòng Quốc hội;- Tòa án nhân dân tối cao;- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;- Kiểm toán Nhà nước;- UB Giám sát tài chính QG;- Ngân hàng Chính sách Xã hội;- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;- Lưu: Văn thư, KTTH ( b).THỦ TƯỚNGNguyễn Xuân Phúc 2