Quyết định 17/2007/QĐ-BTM về việc tạm dừng việc tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu hàng dệt may Lưu

3 0 27/07/2007 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Quyết định 17/2007/QĐ-BTM về việc tạm dừng việc tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu hàng dệt may

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ THƯƠNG MẠI---------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------Số: 17/2007/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2007 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC TẠM DỪNG VIỆC TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU HÀNGDỆT MAYBỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠICăn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thương mại vềmua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công, và quá cảnhhàng hóa với nước ngoài;Căn cứ chỉ đạo chủ Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 609/VPCP-QHQT ngày13/7/2007 của Văn phòng Chính phủ về cơ chế giám sát hàng dệt may xuất khẩu điHoa Kỳ;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Tạm dừng việc chuyển khẩu tạm nhập tái xuất hàng dệt may, hàng đệt maybán thành phẩm, nguyên phụ liệu dệt mau qua Việt Nam sang Hoa Kỳ.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.Điều 3. Ông Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị có liênquan thuộc Bộ Thương mại, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Thành Biên